• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود طرح توجیهی سود و زیان

دانلود طرح توجیهی سود و زیان فهرست مطالب مقدمه تعریف صورت سود و زیان : ۳ عامل درصورت سودو زیان ۱- درآمد : ۲- هزینه ها : ۳- درآمدخالص : هزینه ها : صورتحساب با سودوزیان به سه روش طبقه بندی شده است بهای تمام شده کالای تولید شده ارقام استاندارد توان براى تأمین اهداف ۱- کنترل بهاى تمام شده : ۲- تعیین بهاىتمام شده موجودیها ۳- برنامه ریزى بودجه اى ۴- قیمت گذارى محصول : ۵- نگهدارى اطلاعات و دفتر دارى : استانداردهاى مواد مستقیم استانداردهاى دستمزد مستقیم جدول بهاى ...