• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد سازمانی بانکهای اندونزی

دانلود ترجمه مقاله برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد سازمانی بانکهای اندونزی The Study on Strategic Planning and Organizational Performance in the Regional Government Owned Banks in Indonesia نمونه متن ترجمه چکیده مطالعه حاضر، شیوه های برنامه ریزی استراتژیک را کشف و سعی نمود از رابطه بین شیوه های برنامه ریزی استراتژیک، محیط سازمانی و عملکرد در بانک های تحت تملک دولت منطقه ای در اندونزی مطلع گردد. مطالعه حاضر از روش تحقیق کیفی برای چارچوب معرفی ...