• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله ارتباط بلند مدت بین کسری بودجه و کسری تجاری در لبنان

دانلود ترجمه مقاله ارتباط بلند مدت بین کسری بودجه و کسری تجاری در لبنان LONG-RUN LINKAGE BETWEEN BUDGET DEFICITAND TRADE DEFICIT IN LEBANON: RESULTS FROMTHE UECM AND BOUNDS TESTS نمونه متن ترجمه چکیده این مقاله ارتباط بین کسری بودجه و کسری تراز تجاری برای لبنان در طول سال‌های 1975 تا سال 2003 را نشان می‌دهدو هدف تست‌کردن اعتبار پیشنهادات Keynesian و تعادلات Ricardian در لبنان است. یک چارچوب اقتصادی قوی به نام مدل تصحیح خطای غیرمحدود ...