• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود مقاله حقوق بین الملل جوانان

دانلود مقاله حقوق بین الملل جوانان دیباچه ‏«حقوق بین الملل جوانان»شاید ناشناخته ترین رشته مطالعاتی در میان زیر ‏مجموعه های حقوق بین الملل باشد.در حالی که حقوق بین الملل مربوط ‏به گروه هایی همچون زنان ،کودکان،مجرمان،کا رگران مهاجر ونظا یر آنها کاملاً ‏شناخته شده و مدّون است، حقوق بین الملل جوانان تا کنون به طور تعریف نشده ‏و تا حدود زیادی ناشناخته باقی مانده است.‏ همزمان با ظهور جوانی در قالبی جدید پس از دوران ...