• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد سنجش مدل توسعه یافته دنیس در خریداران آنلاین کالاهای ورزشی

دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش مدل توسعه یافته دنیس در خریداران آنلاین کالاهای ورزشی Standard questionnaire پرسشنامه سنجش مدل توسعه یافته دنیس در خریداران آنلاین کالاهای ورزشی ، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۲۶ گویه و ۱۳ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (در خرید اینترنتی از ...