• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد جایگاه ورزش بانوان

دانلود پرسشنامه استاندارد جایگاه ورزش بانوان Standard questionnaire پرسشنامه جایگاه ورزش بانوان، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۲۲ گویه و ۳ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (من معتقدم که ساختار فرهنگ حاکم امروزه دارای ظرفیت های بیشتری برای پذیرش ورزش بانوان است.) جایگاه ورزش بانوان ...