• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد مالکیت روانشناختی

دانلود پرسشنامه استاندارد مالکیت روانشناختی Standard questionnaire پرسشنامه مالکیت روانشناختی ، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۶ گویه و ۲ مولفه می باشد و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است و با سؤالاتی مانند: (من خودم را متعلق به این سازمان می دانم و احساس نمی کنم که اینجا جای من نیست.) خودشیفتگی ...