• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

ترجمه مقاله فلسفه و تعلیم و تربیت

این مقاله ترجمه فصل اول کتاب «فلسفه تعلیم و تربیت : قدیم و معاصر (Philosophy of Education:Classical & Contemporary) اثر جان الیاس (John Elias) است. چکیده ترجمه فلسفه بر وضوح ، قصد، انتقاد و توجیه به عنوان ارزش هاى مهم براى مربیان تأکید دارد. متقن ترین نمونه فلسفه تعلیم و تربیت از سوى جان دیویى و در عصر ما نیز از سوى پائولو فربر ـ کسى که به فلسفه تعلیم و تربیت به عنوان ...