• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

تحقیق استراتژی سه جانبه

دانلود تحقیق استراتژی سه جانبه استراتژی سه جانبه ؛یک روش جدید برای ‏تدوین استراتژی چکیده مدیران، مشاوران و کارشناسان برنامه ریز، همواره در ‏جست وجوی روشهای موثرتری برای تدوین استراتژی هستند. ‏روشهایی که در صورت به کارگیری، نتایج بهتر و ملموس ‏تری را به همراه داشته باشد. این جست وجو از سوی ‏محققان، اندیشمندان و مراکز آکادمیک، باارائه مستمر ‏الگوهای تازه و تکامل یافته تری پشتیبانی مــــی شود. ‏ این مقاله روش جدیدی را برای تدوین استراتژی ...