• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد تصمیم گیری مدیران

دانلود پرسشنامه استاندارد تصمیم گیری مدیران Standard questionnaire پرسشنامه تصمیم گیری مدیران، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۴۰ گویه می باشد و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است و با سؤالاتی مانند: (تمامی اسناد و مدارک مالی، اداری و آموزشی مربوطه در این سازمان (مدرسه) بدون هیچ نوع کم و کاستی بایگانی شده ...