• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد عدم مشارکت کارکنان در سازمان

دانلود پرسشنامه استاندارد عدم مشارکت کارکنان در سازمان Standard questionnaire پرسشنامه عدم مشارکت کارکنان در سازمان، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۴۵ گویه و ۱۱ مولفه می باشد و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است و با سؤالاتی مانند: (چندان رغبتی به مشارکت در سازمان ندارم..) عدم مشارکت کارکنان در سازمان را می­ سنجد. روایی ...