• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد اثر مجازات ها بر باز اجتماعی کردن مجرمین

دانلود پرسشنامه استاندارد اثر مجازات ها بر بازاجتماعی کردن مجرمین Standard questionnaire پرسشنامه اثر مجازات ها بر بازاجتماعی کردن مجرمین، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۲۰ گویه و ۲ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (به نظر من در حقوق کیفری و جزایی کشور، تدابیر مناسبی ...