• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد بازاریابی درونی

دانلود پرسشنامه استاندارد بازاریابی درونی Standard questionnaire پرسشنامه بازاریابی درونی ، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۱۹ گویه و ۶ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (من بر این باورم که شغل و کار من در این سازمان تضمین شده می باشد و نیازی به استرس ...