• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

طرح درس روزانه آموزش شنا

دانلود طرح درس روزانه تک آموزشی شنا Swim Training هدفها: کسب مهارت آشنایی با آب آموزش پای کرال سینه آموزش سینه دست کرال آموزش نفس گیری هماهنگی کرال سینه آموزش پای کرال پشت آموزش دست کرال پشت هماهنگی کرال پشت آموزش استارت ارزشیابی آشنایی با آب، جلسه اول ۱/۹/۸۶ ،مدت کلاس :۸۰ دقیقه هدف ها : ۱- کسب مهارت آشنایی با آب (حیطه روانی –حرکتی ) ۲- بحث در مورد استخر وآموزش فراگرفته شده است (حیطه شناختی ) ۳- بهبود نظم وانضباط با مراعات نوبت دیگران (حیطه ...