• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد کارآمدی یادگیری اکتشافی

دانلود پرسشنامه استاندارد کارآمدی یادگیری اکتشافی Standard questionnaire پرسشنامه پرسشنامه کارآمدی یادگیری اکتشافی ، پرسشنامه ای محقق ساخته است که با هدف بررسی میزان توجه به یادگیری اکتشافی در نظام ها و موسسات آموزش زبان انگلیسی طراحی شده است. این مقیاس دارای ۲۱ گویه و ۵ مولفه می باشد و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است و ...