• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

گزارش کارآموزی هماتولوژی

دانلود گزارش کارآموزی هماتولوژی Hematology internship report اصول کلی کار در بخش هماتولوژی ۱- هدف : انجام تستهایرایج در هماتولوژی شامل Retic- ESR- CBCdiff– مورفولوژی – در بخش هماتولوژی وارائه نتایج به بیماران بستری دربخش ها ومراجعین سرپایی ۲- نمونه: ۱- نمونه CBC-diff که بصورت نمونه خون به همراه ضد انعقاد EDTA در ویال CBC ۲-نمونه ESR که بصورت نمونه خون به همراه ضد انعقاد سیترات سدیم در لوله سدیمان ۳- Retic count که از خون و ضد ...