• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

مقاله تاثیر وسایل کمک آموزشی در یادگیری

دانلود مقاله تاثیر وسایل کمک آموزشی در یادگیری دانش آموزان چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر وسایل کمک آموزشی در یادگیری بر روی ۶۴ نفر از دانش آموزان دوره راهنمایی انجام شد و جهت گردآوری داده ها یک پرسشنامه ۱۸ سئوالی محقق یافته ویژه معلمان و یک پرسشنامه ۱۶ سئوالی ویژه دانش آموزان دوره راهنمایی تهیه شده و پس از اجرا نتایج نشان داد که ۷۷% دانش آموزان استفاده از وسایل کمک آموزشی ...