• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران دیابتی توماس و همکاران (DQOL)

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران دیابتی توماس و همکاران (DQOL) Standard questionnaire (شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال بوده و هدف آن ارزیابی کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع ۱ و ۲ است. در پژوهش (منبع داخل فایل) روایی محتوایی و روایی ثبات درونی این پرسشنامه سنجیده شد و مورد تایید قرار گرفت. جهت بررسی روایی ثبات درونی پرسشنامه، از ضریب همبستگی اسپیرمن بین هر سوال با ...