• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه رفتارهای ضد شهروندی سازمانی

دانلود پرسشنامه رفتارهای ضدشهروندی سازمانی Standard questionnaire (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال بوده و هدف آن ارزیابی رفتارهای ضدشهروندی سازمانی از ابعاد مختلف (لجبازی و خودسری، مقاومت در برابر اقتدار، طفره رفتن از کار، کینه توزی، پرخاشگری) است. هدف: ارزیابی رفتارهای ضدشهروندی سازمانی از ابعاد مختلف (لجبازی و خودسری، مقاومت در برابر اقتدار، طفره رفتن از کار، کینه توزی، پرخاشگری). تعداد گویه: ۲۴ تعداد بعد: ۵ شیوه نمره ...