• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه کانون توجه – وودی، چامبلس، گلاس (1997)

دانلود پرسشنامه کانون توجه – وودی، چامبلس، گلاس (1997) Standard questionnaire پرسشنامه کانون توجه به وسیله وودی، چامبلس و گلاس در سال ۱۹۹۷ ساخته شده و دارای دو زیر مقیاس با پرسش های مدرج پنج نمره ای است . این پرسشنامه ۱۰ گویه دارد .زیرمقیاس های پرسشنامه عبارتند از مقیاس کانون توجه متمرکز بر خود و مقیاس کانون پایه تصور تعامل اجتماعی . هر گویه شامل یک مقیاس ۵ نمره ای است که ...