گزارش کار کارورزی حقوق در دفتر وکالت

گزارش کار کارورزی حقوق در دفتر وکالت

گزارش کار کارورزی حقوق در دفتر وکالت
گزارش کار کارورزی حقوق در دفتر وکالت+کارورزی حقوق+کارورزی دفتر وکالت
این نمونه کارورزی شامل:
محل کارآموزی دفتر وکالت
۷هفته با گزارش ماهانه محل کارآموزی
به تفکیک روز هفته و گزارش ماه
تعداد صفحات ۳۰ صفحه
به صورت ورود و قابل ویرایش
مورد تائید اساتید مرکز آموزشی
با قالب و فرم کارورزی


اولین نفر باشید

نظر شما