گزارش کارآموزی هماتولوژی

گزارش کارآموزی هماتولوژی

دانلود گزارش کارآموزی هماتولوژی Hematology internship report

اصول کلی کار در بخش هماتولوژی
۱- هدف :
انجام تستهایرایج در هماتولوژی شامل Retic- ESR- CBCdiff– مورفولوژی – در بخش هماتولوژی وارائه نتایج به بیماران بستری دربخش ها ومراجعین سرپایی
۲- نمونه:
۱- نمونه CBC-diff که بصورت نمونه خون به همراه ضد انعقاد EDTA در ویال CBC
۲-نمونه ESR که بصورت نمونه خون به همراه ضد انعقاد سیترات سدیم در لوله سدیمان
۳- Retic count که از خون و ضد انعقاد و EDTA‌استفاده میشود
۴- مورفولوژی
۵-کامپیوتر متصل به شبکه بیمارستانی

۳- تجهیزات و مواد لازم
– دستگاه Sysmex
– اتو آنالیزر سدیمان
– کامپیوتر متصل به شبکه بیمارستانی
– ویال CBC و لوله سدیمان
– ضد انعقاد EDTA برای CBC و سیترات سدیم برای ESR
– لام تمیز
۴- روش اجرایی:
نمونه های تحویلی توسط نمونه گیران آزمایشگاه از نظر صحت نمونه ها ( لخته نبودن – کم و زیاد نبودن و….)و داشتن درخواست کامپیوتری مربوطه بررسی می شود .شروع به دادن نمونه ها به دستگاه بر اساس شماره نمونه ها منطبق برشماره فایل کامپیوتری می نمائیم .پس ار هر بار که دستگاه پرینت جواب را میدهد ، جوابها خود بخود و اتوماتیک به فایل جوابهای کامپیوتری منتقل میشود .
سپس سوابق بیماران را کنترل کرده و جواب ها را تایید مینمائیم ،با این کار جواب ها به بخش جواب دهی برای بیماران سرپایی و بخش پرستاری ارسال میگردد .

۵- محدودیت ها و عوامل مداخله گر
– لخته بودن نمونه ها
– شکستن ویال نمونه ها
– زیاد بودن ضد انعقاد

۶- تفسیر ( علل تکرار و چگونگی گزارش )
در صورتیکه جواب بیماران با سوابق آنها مطابقت نداشته باشد نمونه گیری را تکرار میکنیم و به نمونه گیر بخش مربوطه اطلاع میدهیم.

بررسی دیفرنشیال لام خون محیطی

اقدامات وابسته :
دانستن خطاهای تکنیکی و تشخیصی درهنگام رنگ آمیزی و هنگام بررسی میکروسکوپی جهت حذف آرتی فکت ها

۱- هدف :
شمارش افتراقی گلبولهای سفید خون انسان

۲- نمونه:
اسلاید تهیه شده از خون محیطی بیمار با ضد انعقاد EDTA گرفته شده که با رنگ آمیزی رایت رنگ شده است .

۳- تجهیزات و مواد لازم و آماده سازی مورد نیاز قبل از انجام تست
– نمونه خون محیطی بیمار که با ضد انعقاد EDTA گرفته شده است.
– لام
– رنگ رایت
– میکروسکوپ نوری
– کانتر

۴-کنترل کیفی قبل از انجام کار وحین کار :
۱-چک میکروسکوپ ها ازنظر سلامتی عدسی ها و لامپ و…….
۲- چک رنگ رایت مورد استفاده
۳- چک نمونه از نظر لخته نبودن
۵- روش اجرایی:
۱- پس از تهیه شدن لام و رنگ آمیزی آن ، لام را درزیر میکروسکوپ قرار داده و با استفاده از عدسی ۴۰ ،یک نگاه کلی جهت اطمینان ازنداشتن لخته و تجمع پلاکتی ،با عدسی ۱۰۰ شمارش افتراقی را شروع میکنیم .
شمارش افتراقی گلبولهای سفید شامل نوتروفیل –لنفوسیت – بازوفیل – ائوزونوفیل –مونوسیت میباشد که بصورت درصد بیان میشود .
۲- در این کار تعداد ۱۰۰ عدد گلبول سفید در روی لام شمارش میشود و با کانتر در صد سلولهای شمارش شده را ثبت میکنیم .
۳- در هنگام شمارش افتراقی مورفولوژی پلاکت ها و گلبولهای سفید و قرمز را نیز میتوان بررسی نمود .
۴-لام های دیف شده را بمدت یک هفته نگهداری مینمائیم .در بیماران لوسمیک و یا در مواردیکه اختلالات پاتولوژیک مطرح باشد لام بمدت ۶ ماه نگهداری میگردد.

۶- محدودیت ها و عوامل مداخله گر در آزمایش:
– لخته بودن نمونه خون
– در صورتیکه رنگ صاف نشده باشد رسوبات رنگی در سطح لام مانع شمارش مناسب می شود.
-آرتی فک های سلولی

۷-تفسیر (علل تکرار و چگونگی نحوه گزارش آن )
۱- اگر نمونه خون لخته باشد و توده های پلاکتی در شت در سطح لام دیده شود نمونه باید تکرار شود .
۲- جهت تفسیر نتیجه تکرار تعداد ۱۰۰ عدد سلول را دیف کرده و بصورت نسبت درصدی گزارش میکنیم .

بررسی میزان ESR
۱-هدف :اندازه گیری سرعت رسوب گلبولهای قرمز خون
۲-نمونه: خون حاوی ضد انعقاد سدیم سیترات به نسبت ۱ به ۴ (۴/۰ ضد انعقاد سدیم سیترات و ۶/۱ خون )
۳- تجهیزات مواد لازم و آماده سازی های مورد نیاز قبل از انجام تست :
– ریختن ضد انعقاد مناسب به مقدار کافی در لوله های مربوطه
– ریختن خون به اندازه کافی در لوله آزمایش و shake دادن آنها به منظور جلوگیری از تشکیل لخته

۴- کنترل کیفی قبل از انجام کار و حین کار :
چک کردن چندین نمونه به روش دستی ومقایسه آن با جواب های خوانده شده از دستگاه
۵- روش اجرایی:
۱- درصورت کار با دستگاه ESR reader نمونه ها رادر دستگاه قرار دهید و بعد ازمدت زمان مقرر میزانESR رابخوانید در صورتی که نتوا ن خون کافی از بیمار گرفت و. … میتوان از روی CBC فردESR را گذاشت و گزارش کرد که طبق روش زیر باید عمل کنید :
۲- در این روش که به آن وستر گرین تغییر یافته گفته میشود از ابزار روش وستر گرین استفاده میشود ولی به جای ضد انعقاد سدیم از EDTA استفاده میشود.خونی که همراه باماده ضد انعقاد EDTA ‌گرفته میشود برای آزمایش های هماتولوژی و همچنین سدیمانتاسیون قابل استفاده میباشد. برای انجام آزمایش سدیمانتاسیون با روش وستر گرین تغییر یافته، ابتدا ۲ سی سی خون همراه با ماده ضد انعقاد EDTA را با ۵/۰ سی سی سرم فیزیولوژی ۸۵/۰% کلرور سدیم یا ۸/۳% سیترات سدیم مخلوط کنید. سپس پیپت وستر گرین راتا نقطه صفر از این خون پر کرده و به طور عمودی در گیره مخصوص قرار دهید .توجه داشته باشید که نکات زیر باید رعایت شوند:
– پیپت کاملاً عمودی باشد
– دردمای اتاق آزمایش انجام شود
– محل قرار گرفتن پیپت وگیره ، لرزش نداشته باشد ( مانند لرزش سانتریفوژ)
– درمعرض مستقیم نور آفتاب نباشد
۳- پس از ۶۰ دقیقه سطح رسوب گلبولهای قرمز پیپت را خوانده و به صورت میلیمتر گزارش نمایید.(پیپت وستر گرین دارای ۳۰cm طول و ۲٫۵cm قطر داخلی .این پیپت از صفر تا ۲۰۰mm علامگذاری شده و حجــــم خونی که گنجایش دارد برابر ۱ mm میباشد).

۶- محدودیت ها و عوامل مداخله گر در آزمایش:
– زیادبودن مقدار ماده ضد انعقاد سبب افزایش سرعت رسوب گلبولهای قرمز میشود
– نوع ماده ضد انعقاد :ضد انعقاد هپارین باعث تغییر بارهای منفی پتانسیل غشای گلبولهای قرمز میشود نمیتوان برای این آزمایش استفاده کرد .چنانچه مواد ضد انعقاد سیترات سدیم یا EDTA‌طبق دستور روش کار استفاده شوند ، تفاوتی در نتایج آزمایش ندارند.
– وجود لخته ، به دلیل به خوبی مخلوط نشدن خون و ضد انعقاد که باعث کاهش ESR می شود.
-فاصله زمان خونگیری و آزمایش: اگر سیترات سدیم به عنوان ماده ضدانعقاد خون استفا ده شده باید حداکثر در مدت ۲ ساعت بعداز خونگیری ، آزمایش سدیمانتاسیون را انجام داد و اگر از ضد انعقاد EDTA استفاده گردیده به شرط نگهداری خون در ۴ درجه سانتیگراد تا حداکثر ۱۲ ساعت بعد میتوان آزمایش را به تاخیر انداخت .چنانچه بعد از فاصله زمانی ذکر شده آزمایش انجام شود، سرعت رسوب گلبولهای قرمز ، کمتر از مقدار واقعی را نشان میدهد.

۷- تفسیر ( علل تکرار و چگونگی نحوه گزارش آن ):
– مواردی که با علائم بالینی بیمار و دیگر آزمایشات از جمله CBC تطابق نداشته باشد.
– کم بودن مقدار خون یا وجود لخته در خون

آزمایشات انعقادی
اصول کلی کار در بخش انعقادی
۱- اقدامات وابسته :
– شناخت خطاهای تکنیکی و مواردیکه باعث اختلال میشود .
۲- هدف :
انجام تست های رایج دربخش انعقادی شــــامل PTوPTT وD-Dimer و فیبرینوژن و ارائه نتایج به بیماران بستری دربخش ها و مراجعین سرپایی
۳- نمونه: تمامی نمونه های لازم برای تست های موجود دربخش انعقادی ، نمونه خون با ضد انعقاد سیترات سدیم با نسبت ۱ به ۹ میباشد .

و……………

تست های رایج دربخش انعقادی شــــامل PTوPTT وD-Dimer و فیبرینوژن
روش انجام ازمایش های مربوط به بانک خون
آشنایی با فرآورده های خون و شرایط نگهداری آنها
انجام تست گروه خون
محدودیت ها و عوامل مداخله گر
تست کراس مچ Cross match
روش انجام آزمایش کومبس مستقیم
روش انجام آزمایش کومبس غیر مستقیم
خون و فرآورده های آن
پلاسما
کرایو پرسیپیتاتCryopercipitate
عوارض تزریق پلاسما
کنسانتره پلاکت
نکته ها
کمبود فاکتور ۱۳این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما