گزارش کارآموزی شهرداری

گزارش کارآموزی شهرداری

دانلود گزارش کارآموزی شهرداری
موضوع : گزارش کارآموزی شهرداری منطقه ۱۱

فهرست مطالب
۱-فصل اول
۱-۱مقدمه    ۱
۲-فصل دوم
۱-۲-تاریخچه شهرداری    ۳
۲-۲-تاریخچه منطقه ۱۱    ۵
۳-۲-قواعد کلیه ۵
۴-۲-وظایف شهرداری    ۷
۵-۲-نمودار سازمانی شهرداری    ۱۳
۶-۲-شرح وظایف شهرداری و معاونین شهردار    ۱۴
۷-۲-نحوه انتخاب شهردار و معاونین شهردار    ۱۵
۸-۲-مقررات استخدامی شهرداری    ۱۷
۹-۲-مقررات جزائی    ۱۷
۱۰-۲-تعداد پرسنل شهرداری منطقه ۱۱    ۱۸
۱۱-۲-فعالیت های جاری شهرداری    ۱۹
۱۲-۲-اهداف و فعالیت های آتی ۲۰
-مساحت منطقه ۱۱    ۲۰
-محدوده جغرافیایی منطقه ۱۱    ۲۱
-میادین منطقه    ۲۱
-مناطق همجوار    ۲۱
-جمعیت ساکن درمنطقه    ۲۱
-تعداد نواحی    ۲۲
-تعداد محله    ۲۲
-میانگین سنی جمعیت منطقه ۲۲
-تعداد خانوار ۲۲
-رشدجمعیت ۲۳
-میزان با سوادی و بی سوادی جمعیت    ۲۳
۳-فصل سوم
۱-۳-شرح وظایف معاونت مالی و اداری شهرداری ۲۴
۲-۳-نمودار سازمانی معاون مالی و اداری شهرداری ۲۵
۳-۳-شرح وظایف اداره حسابداری ۲۶
۴-۳-نمودار سازمانی اداره حسابداری شهرداری ۲۹
۵-۳-سیستم حسابداری ۳۰
۶-۳-عملکرد اطلاعاتی ۳۱
۷-۳-عملکرد کنترلی ۳۱
۸-۳-عملکرد خدماتی    ۳۲
۹-۳-عوامل سیستم حسابداری ۳۲
۱۰-۳-طرز کار سیستم حسابداری ۳۴
۱۱-۳-ورودی سیستم حسابداری ۳۵
۱۲-۳-پردازش اطلاعات ۳۷
۱۳-۳-خروجی یا محصول سیستم حسابداری ۴۲
۱۴-۳-استفاده کنندگان از اطلاعات مالی ۴۴
۱۵-۳-استفاده کنندگان برون سازمانی ۴۵
۱۶-۳-سایر استفاده کنندگان    ۴۹
۱۷-۳- استفاده کنندگان درون سازمانی ۵۲
۱۸-۳-نمونه ثبت ها جهت استفاده در آموزش حسابداری تعهدی و ارزش نقدی۵۳
۱۹-۳-ثبت های هزینه، انبار و اموال ۵۴
۲۰-۳-ثبت های مربوط به پروژه ها، سرمایه گذاری ها و مشارکت ۵۶
۲۱-۳-ثبت های درآمد با توضیحات ۵۷
۲۲-۳-نگرشی بر سیستم حسابداری کامپیوتری شهرداری ۶۶
-منوی اصلی وزیر مجموعه ها    ۶۷
-مشاهده دستور دریافت ۶۷
-مشاهده سند بهادار ۷۲
-تنظیم سند    ۷۳
-حدف سند    ۷۵
-دریافت اسناد از درآمد    ۷۷
-استرداد اسناد به مؤدی    ۷۸
فصل چهارم
۱-۴-شرح فعالیت های کارآموز ۸۰
طبقه بندی حسابها    ۸۳
حسابهای معین ۱۰۲
گروه و حسابهای تفضیلی ۱۰۶
حسابهای تفضیلی درآمدی ۱۱۱
حسابهای تفضیلی هزینه ای ۱۱۵
عنوان گروه های اصلی و فرعی (طبقه حساب)    ۱۱۸
ترازنامه ۱۱۹
نتایج عملکرد (صورت درآمد و هزینه)    ۱۲۰
حسابهای آماری و ترازنامه افتتاحیه و اختتامیه ۱۲۱
پیوست و ضمائم


 


اولین نفر باشید

نظر شما