گزارش تخصصی گزارشی ویژه خدمتگزار مدرسه

گزارش تخصصی گزارشی ویژه خدمتگزار مدرسه

دانلود گزارش تخصصی گزارشی ویژه خدمتگزار مدرسه

چکیده:
سرایدار عنصری است که همواره در مدرسه حضور دارد و اهمیت این حضور تا جایی است که در معدود روزهایی از سال هم که به خاطر سفر یا هر دلیل دیگری، قصد ترک مدرسه را می کند، باید با هماهنگی حراست آموزش و پرورش، فردی را به جایگزینی خود قرار دهد. نگهبانی و نگهداری از ساختمان، تأسیسات و وسایل و لوازم مدرسه به عهده اوست و مسئولیتش حتی حول و حوش مدرسه را نیز در برمی گیرد. ما در این گزارش به خوبی وظایف سرایدار و خدمتگزار را شرح داده ایم.

مقدمه:
این شغل دربرگیرنده پستهای سازمانی است که متصدیان آنها ضمن سکونت دایم در محل عهده دار انجام اموری از قبیل حفاظت مدرسه ، تأسیسات و لوازم و وسایل از لحاظ سرقت، خرابی و آسیب در ساعات غیراداری بوده و در ساعات اداری بهخدمات رسانی داخلی، نگهبانی، خدمتگزاری، باغبانی و یا نظایر آن اشتغال دارد.
فهرست
چکیده: ۲
مقدمه: ۳
۲ – ایجاد ارتباط بین کارکنان و چشم‌انداز ۷
۳ – ایجاد فرهنگ شجاعت و ریسک‌پذیری ۸
۴ – تشویق متناسب ۸
۵ -قدردانی فراوان ۹
استانداردهای بهداشتی توالت مدارس ۱۰
تهویه در سرویس‌های بهداشتی ۱۰
استانداردهای بهداشتی دست‌شویی مدارس ۱۱
خصوصیات یک بوفه استاندارد چیست؟ ۱۱
نتیجه : ۱۳
منابع: ۱۴


اولین نفر باشید

نظر شما