دانلود کتاب مجمع الطلاسم و اشکال المکرم

دانلود کتاب مجمع الطلاسم و اشکال المکرم

دانلود کتاب الکترونیکی با عنوان مجمع الطلاسم و اشکال المکرم در قالب PDF در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

توضیحات کتاب

بسم الله الرحمن الرحیم
بدان که علم طلاسم از علوم خفیه قدیمه و دارای سابقه هزاران ساله دارد. و تا این روزگار نیز متداوم است این علم بر علم حروف و آن نیز بر علم اعداد و اسماء تکیه دارد که عمل الأسماء از اسماء جلیله حسنی الهیه اقتباس شده است و به مرور ایام دارای قواعد و قوانین گردیده و گفته میشود این علم از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام رواج داشته است. در معنی کلمه طلسم اختلاف است
بعضی آنرا مرکب از طل بمعنی اثر و اسم دانسته و بمعنی تاثیر اسم گرفته اند. عده ای هم آن را اسم مقلوب بمعنی مسلط میدانند. ملخص اینکه طلاسم مجموع خطوط و اعداد و حروف و اشکال و مربعات مرکبات است که جهت استمداد غیبی برای بهبودی بیماریها و تسلط بر اشباح و اجنه و اشیاء و زمین و آسمان و مواد و تغییر در خواص آنها مورد تمسک قرار میگیرند

فهرست مطالب کتاب:

دعوت الشمس و ضحاها
دعوت بسم الله
جهت ام الصبان
در باب دعوت موکلین هفتگانه
دعوت روز اول… روز هفتم
وفق برای دعوت موکلین دوازده گانه
دعوت ملک خیلاصون
جهت دفع جن
دعوت ملک احمر
جلب مفتول المرده
برای هدم
کتاب مجمع الطلاسم و اشکال المکرم
برای جلب فوری محبوب
هکذا برای جلب محبت
هکذا تصریف چهارم
خاتم تلبیس ناصوره
هکذا نوعی دیگر برای جلب محبت
خاتم الحمی
طلسم دیگر جهت هدم و هلاکت دشمن
خاتم آل
عزیمت آل
جهت ارسال خبر
جهت ایجاد گرفتاری
جهت افراق و دور کردن
احضار هوم
باب رباط مجرب
باب جلب سفلی
برای حضور بنت ابلیس
در فواید اسم اعظم
بطلان دینار
عزائم برای زجر
جهت هدم و نابودی
جهت جلب محبت
در باب احضار
ارسال هاتف
برای اطفاء حریق
احضار خطف
احضار حمامه بنت الاحمر
باب تحریک ملک میمون ابا نوخ
تهییج مذهب
باب جلب کسی
عمل تبدیل
فوائد اسم جلیله الکافی الغنی
دعوت بر هیته
دعوتیه
جلب و تهییج
جلب عفریت قال
اعداد آیات
کتاب مجمع الطلاسم و اشکال المکرم
برای جلب و تهییج و احضار مطلوب
باب تهییج و محبت
جهت رفع ورم سر در اثر ضربه
برای جلب مشتری
خاتم برای ایجاد تفرقه بین دشمنان
احضار ملک قائم
در خواص اسم جامع
جهت منع اجتماع زن و مرد
علی سیدنا محمد
باب محبت عظیم
ساعات زحل در یوم شنبه
ساعات مشتری در روز پنجشنبه
ساعات مریخ در روز سه شنبه
ساعات شمس در روز یکشنبه
ساعات زهره در روز جمعه
ساعت عطارد در روز چهارشنبه
ساعات قمر در روز دوشنبه
عزائم دعوتیه
بخور ایام هفته و ماه
برای احضار و تسلط بر زعزوع
دعوت قسم الملک طارش
اسماء الله و اعداد آنها
دعوت لفظ جلاله
هذا طریق دیگر این دعوت
جدول به شرح زیر در می آید
بخور اربعه
در باب طالب و مطلوب
باب رجم العد و…
بابت تسلیم و احضار نزیف
برای ازدواج شخص مجرد
جهت دفع صرع و احضار غائب
جهت دانستن اشیاء مدفون شده گنج و دفینه در زمین
برای ارتباط و اتصال به محبوب
برای اطلاع از محل دفینه
کتاب مجمع الطلاسم و اشکال المکرم
در باب مندل و ساخت مندل حفاظتی
در باب مندل بدون واسط
مندیل دیگر جهت دفع دشمن ظالم
برای دانستن احوال زنان
برای بستن عروس
برای دفع و رفع بستگی
برای رفع و دفع فساد بین زن و مرد
برای دفع مرض
جهت ایجاد احتراق
برای ضربه زدن به شخص
باب کشف الطشت
باب تهییج عابد النار
جهت دفع صرع ناشی از لمیططرون
افسام نور اعظم سید میططرون
عزائم برای دفع ضعف
عمل برای افزایش قدرت
برای هد و سوزاندن
برای رفع بیماری ترس و خوف
جهت استخدام خدام
باب جل و تهییج
دعوت قهر و خاتم آن
هذا خاتم دعوت قهر
جهت استخدام خدام برای عمل حبس
خاتم کف پیه دان
باب دعوت سباسب کبرا
دعوت لفظ شریف الله
بحق مافی سر اسم الله
باب قسم رشیدی
قیام نیظرون
باب المحبه
استخراج اسم خدام
خواص اسم جلیله الهی القیوم
حل و ابطال السحر
برای حل عقد از زنان
فوائد نافعه برای جمیع امراض
جهت وسعت روزی و رزق
طلسم دیگر برای فراوانی روزی
عمل برای فراوانی روزی
طسم اسماء وضع روزی
طلسم اسماء پر برکت
طلسم افزایش رزق و روزی
طلسم برای سود بردن در تجارت و معاملات
طلسم برای مصونیت و تثبیت احوال
هذا طلسم دیگر برای وسعت رزق و روزی
یک وفق پر اسرار و هیبت
طلسم غنی رزق
طلسم برای فراوانی روزی و آزادی از زندان و راحتی زایمان کردن زنان
وفق برای رفع مشکلات و رزق و روزی
طسم برای فراوانی روزی
طلسم برای جلب مشتری بیشتر و رونق کسب و کار
طلسم منع فقر
کتاب مجمع الطلاسم و اشکال المکرم
طلسم برای رفع حاجات در مواقع تنگدستی و گرفتاری ها
وفقی مبارک برای کسب ثروت
طلسم مکرم و عظیم اثر برای کسب روزی زیاد
طلسم تجارت
طلسم دایره کثیر الخواص
طلسم دفع فقر
وفقی بسیار جلیل القدر جهت وسعت رزق و روزی
وفق مکرم نادعلی برای فزونی روزی
اشکال مکرمه برای جلب روزی بیشتر
طلسم پر خیر و برکت برای وسعت روزی
وفق در امان ماندن مال و ملال از دست دزدان و…
طلسم جهت جلب غنی و جلب سود بیشتر در تجارت
طلسم بیع و شراء
عزائم جهت اخذ و عطاء و مشتری
طلسم محبت و رزق و روزی
وفق لهی القیوم برای کسب روزی بسیار
اجب یا دردائیل
خاتم جلب رزق و روزی بسیار
خاتم عظیم الشان برای جلب غائب
طلسم رجوع غائب و برگشت او
طلسم جلب حیوان گریخته
جهت فهمیدن احوال شخص غائب
جدول جهت اطلاع وضع غائب و گریخته
طلسم و عزیمت برای احضار غائب
طلسم برای ایجاد نفاق و دشمنی میان ظالمین
وفق بار عمل تفریق
برای رویت غائب در نور ماه
طلسم برای حمل
طلسم برای تسهیل ولادت
طلسم دیگر برای ابقاء حمل
کتاب مجمع الطلاسم و اشکال المکرم
وفق برای پر شیر شدن سینه مادر
وفق برای طلب اولاد
بچه دار شدن زن نازا
جهت ایجاد نطفه در مادر
طلسم برای اولاد دار و بچه دار شدن زن و مادر نازا که بچه دار نمی شود
وفق برای تسهیل و آسان زایمان کردن مادر
طلسم برای دفع جن حین تولد نوزاد و حفاظت او
طلسمات اولاد و کودکان
طلسمات یا عی برای تسهیل حمل
جهت دفع ورم و باد رحم
وفق آیت الکرسی
طلسمی برای زنانیکه بچه های مرده به دنیا می آرند
خاتم عقد الجماع و طلسم زیر را هم همراه داشته باشد
دعای مکرمه برای ازدیاد اولاد، برای بچه دار شدن زیاد
عملی برای پیدا کردن شخص سارق و دزد
جهت هدم سارق
شکلی برای رویت سارق و دزد
جهت ایجاد حصر برای سارق و دزد
طلسماتی برای رجوع مال مسروقه و دزد برده
طلسمی برای بستن زبان دشمنان
طلسم معتبر عقدالسان
طلسم عظیم الشان بر روی عصای حضرت موسی علیه السلام
وفقی برای رسیدن به جاه و مقام و قهر دشمنان
اسماء شریف و طلسم مبارک برای بستن زبان بدگویان و دشمنان
طلسم برای شناسایی سارق و دزد
ظلسم برای قبض سارق و پیدا کردن دزد
طلسم جهت پیدا کردن سارق در خواب
وفق برای امنیت مال و سرقت
طلسم و آیات کریم برای حل عقود
طلسماتی از حضرت منقول آمده
هکذا طلسمات دیگر
آیات شریف و طلسم عقد السان
طلسم احضار سارق
طلسم رد مال
طلسم حبس سارق و زندانی کردن او
وفق حرف سین
خاتم برای حفاظت از چشم زخم
طلسمی منسوب به امام محمد جواد علیه السلام و دعا و خاتم برای جلوگیری از چشم زخم دشمنان و حسودان
خاتم برای رفع گریه بسیار کودکان و اطفالی که زیاد گریه می کنند
طلسم برای حفظ از جمیع بلایا و آسیب ها
طلسم حلال مشکلات و گرفتاری ها
خواص آیت الکرسی
شکلی مبارک برای دفع دشمنان
طلسم برای حفظ از اعداء و دشمنان
وفق برای گریزان کردن ظلم و ظالم
وفق عقد السان حاکم ظالم
طلسم دیگر برای عقد السان حاکمان ظالم
طلسم برای دفع جن و انس

تعداد صفحات کتاب : ۲۴۵
حجم کتاب : ۳۰Mb
فرمت کتاب : زیپ (فایل اصلی به صورت پی دی اف )
نام کتاب: منتخب شمس المعارف الکبری و سر المکتوم
موسوم به (مجمع الطلاسم و اشکال المکرم)
نام نویسنده: الفاضل و الکامل امام احمد ابن علی البونی
و العالم و کامل فخرالدین محمد الرازی


کتاب مجمع الطلاسم و اشکال المکرم با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلا فاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل کتاب به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


اولین نفر باشید

نظر شما