کارآموزی در ایران خودرو

کارآموزی در ایران خودرو

دانلود کارآموزی در ایران خودرو – کارورزی

بخش اوّل ـ پیاده و سوار کردن قطعات موتور (تعمیر اساسی)
۱ـ کلیات مربوط به بازدید قسمتهای موتور
پس از شستشوی قسمتهای مختلف موتور و خشک کردن آنها ، بایستی کلیه قطعات تراشکاری شده و یا تعویض شده بازدید گردد. هم چنین خلاصی ( لقی )قسمتهای مختلف موتور کنترل شده و با ارقام مندرج در کتاب راهنمای تعمیرات موتور اتومبیل مقایسه و تطبیق داده شود. در صورتی که کتاب راهنما در دسترس نباشد می توان ارقام مربوط به مشخصات فنی موتور را از تراشکار با تجربه پرسید و یاداشت نمود. لازم به یادآوری است که هر تعمیرکاری، بایستی ارقام مربوط به مشخصات فنی موتور را که به طور تجربی به دست آمده و بین تعمیرکاران معمول است در دفترچه ای یادداشت کرده ، و در صورت لزوم از آنها استفاده نماید. هم چنین در جدولهای ۱و۲مقدار سفتی پیچهای موتور با تورک متر ( آچار مدرّج )، نسبت به بزرگی و کوچکی آن ( قدرت موتور )و نسبت به قطر و جنس پیچ به طور نمونه ذکر شده است .

فهرست مطالب

مقدمه
بخش اول : پیاده و سوار کردن قطعات موتور
کلیات مربوط به بازدید قسمتهای موتور ۱
آزمایش رینگ های پیستون ۱۰
کلیات مربوط به بستن موتور ۱۳
بستن میل لنگ و کپه های ثابت روی بلوک موتور ۱۳
بستن پیستون ، گچن پین و شاتون ۱۵
جا انداختن رینگها روی پیستون ۱۶
جا انداختن پیستون و شاتون ۱۷
بستن اویل پمپ به بلوک موتور ۱۹
بستن فلایویل روی میل لنگ ۱۹
بستن میل سوپاپ ۲۰
بستن دینام واستارت بر روی موتور ۲۴
بخش دوم : تعمیر سیلندر
سائیدگی سیلندر و علل آن ۲۵
سنگ زدن یا پولیش موتور ۳۰
بوش های سیلندر ۳۴
تعمیر ترک های بلوک سیلندر ۳۶
بخش سوم : تعمیر سوپاپ و سرسیلندر
عیب های سوپاپ ۳۷
بخش چهارم : چرخ دنده های جلوی موتور و طرز تنظیم آنها
تایمینگ ۴۱
بخش پنجم : تعمیر شاتون ، میل لنگ و یاتاقانها
کلیات مربوط به شاتون و گجن پین ۴۸
سنگ زدن میل لنگ ۶۱
یادآوری ۶۸
ساختمان یاتاقان ۷۱
علل صدمه دیدن یاتاقانها ۷۶
بخش ششم : عیب یابی
کاهش کشش موتور ۷۸
عواملی که در عمر موتور تاثیر دارند ۸۳


 


اولین نفر باشید

نظر شما