مقاله کامل سیستم حسابداری ملی ایران

مقاله کامل سیستم حسابداری ملی ایران

دانلود مقاله کامل سیستم حسابداری ملی ایران

پروژه کامل سیستم حسابداری ملی ایران شامل فصول : فصل اول : حسابداری ملی ، فصل دوم : حسابهای عملیاتی ، فصل سوم : حسابهای منطقه ای و نتیجه گیری و پیشنهادات است .

فهرست مطالب
مقدمه    ۱
سیستم جدید حسابداری ملی سازمان ملل    ۲
حسابداری ملی در ایران    ۶
کارکردهای حسابهای ملی    ۸
فصل اول    ۱۰
حسابداری ملی    ۱۱
موارد مورد بررسی در حسابداری ملی کدامند؟    ۱۱
تعریف تولید ملی از دیدگاه حسابداری ملی :    ۱۱
تولید ناخالص ملی    ۱۲
محاسبه تولید ناخالص ملی    ۱۲
جدول محاسبه تولید ناخالص ملی به روش ارزش افزوده :    ۱۳
تولید یا محصول خالص ملی (‌‌NNP )    ۱۶
تولید(یا محصول) ناخالص داخلی (GDP)     ۱۷
تولید(یا محصول) سرانه ناخالص داخلی‌    ۱۸
درآمد ملی (NI) :    ۱۸
عناصر اصلی زندگی اقتصادی جامعه    ۲۲
عوامل اقتصادی:    ۲۲
نظام آموزشی    ۲۴
نظام قشربندی اجتماعی    ۲۵
عاملهای اقتصادی داخلی و نقش آنها    ۲۵
فصل دوم    ۳۳
حساب عملیات    ۳۴
حسابهای عامل    ۳۶
۱- حساب تولید    ۳۶
۲- حساب بهره برداری    ۳۷
۳- حساب تخصیص    ۳۸
۴- حساب سرمایه یا حساب دارائی    ۳۹
فصل سوم    ۴۰
حسابهای منطقه ای    ۴۱
محاسبه در آمد و تولید ملی    ۴۲
فصل چهارم    ۴۳
موارداستعمال حسابداری ملی    ۴۴
الف) حسابداری ملی به منزله یک ابزار و چهارچوب تجزیه و تحلیل    ۴۴
ب) حسابداری ملی به منزله ابزار و چهارچوب پیش بینی های اقتصادی    ۴۵
امکانات سیستم عمومی و جامع حسابداری    ۴۷
فصل پنجم    ۵۰
نتیجه گیری    ۵۱


اولین نفر باشید

نظر شما