پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی

پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی

دانلود پرسشنامه پرخوری یا شکم بارگی دوره ای (BES) گورمالی questionnaire standard

مقیاس شدت پرخوری:
توسط گورمالی، بلک، داستون، رادین برای سنجش شدت پرخوری طراحی شده است. آلفای کرونباخ این مقیاس قبل از درمان ۹۴/۰ و بعد از درمان ۹۲/۰ محاسبه شده است.
این مقیاس شامل ۱۴ آیتم ۴ گزینه ای و ۲ آیتم ۳ گزینه ای بوده است. که دامنه آن از خیلی موافق نمره ۴ تا کاملاً مخالف نمره صفرگسترده است. دامنه نمرات این مقیاس از صفر تا ۴۶ است که کسب نمره ۱۶ وجود اختلال پرخوری و کسب نمره بالاتر از آن شدت بیشتر پرخوری را نشان می دهد. فرم ایرانی این مقیاس توسط مولودی و همکاران روی ۶۰ آزمودنی اجرا شد که حساسیت آن ۸۵/۰ درصد و اعتبار آزمون بازآزمون ۷۲/۰ محاسبه شد.

نمره گذاری
Non-binging; less than 17
Moderate binging; 18-26
Severe binging; 27 and greater

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)
تعداد گویه ها: ۱۴
روایی و پایایی: دارد (داخلی و خارجی)
نحوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت docاولین نفر باشید

نظر شما