پرسشنامه مسئولیت اجتماعی

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی

دانلود پرسشنامه مسئولیت اجتماعی Standard questionnaire
پرسشنامه آماده مدیریت
این پرسشنامه استاندارد دارای ۱۹ سوال جهت سنجش مسئولیت اجتماعی سازمان در ۵ بعد زیر است:
تعهد به کارکنان
تعهد به ارباب رجوع
تعهد به برنامه های اجتماعی و محیط طبیعی
تعهد به قوانین و مقررات
تعهد به جامعه
سوالت با طیف ۵ درجه ای لیکرت تنظیم شده اند. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن ذکر شده است


اولین نفر باشید

نظر شما