پرسشنامه استاندارد عملکرد جنسی زنان روزن و همکاران (FSFI)

پرسشنامه استاندارد عملکرد جنسی زنان روزن و همکاران (FSFI)

دانلود پرسشنامه questionnaire استاندارد با عنوان پرسشنامه استاندارد عملکرد جنسی زنان روزن و همکاران (FSFI) شامل پرسشنامه استاندارد ، مقاله بیس ، مولفه ، امتیازبندی ، تفسیر و روایی – پایایی این پرسشنامه به صورت word و دارای ۱۱ صفحه می باشد. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد جنسی زنان روزن و همکاران (FSFI)

(شامل پرسشنامه استاندارد ، مقاله بیس ، مولفه ، امتیازبندی ، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)
شاخص عملکرد جنسی زنان با ۱۹ سوال، عملکرد جنسی زنان را در ۶ حوزه مستقل میل، تحریک روانی ، رطوبت، ارگاسم، رضایتمندی و درد جنسی می سنجد. پرسشنامه مذکور در تحقیقات خارج از کشور به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است.

روایی و پایایی پرسشنامه

در پژوهش (منبع داخل فایل) پایایی مقیاس از طریق آنالیز ثبات یا ضریب همسانی درونی سؤالات (Internal Consistency Coefficient) محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ در کل افراد برای هر یک از حوزه ها و کل مقیاس ۷۰/۰ و بالاتر بود که با نتایج تحقیقات روزن و همکاران (۸۹/۰ یا بالاتر)، تحقیقات مستون (۷۴/۰ یا بالاتر) و Wiegel و همکاران (۸۰/۰ یا بالاتر)، هماهنگی دارد.مطالعه روزن و همکاران، روایی همگرای این مقیاس با مقیاس رضایت زناشویی روایی مناسب این مقیاس را نشان داد.در مطالعه روزن و همکاران پایایی بازآزمایی کل مقیاس ۸۸/۰ و برای زیر مقیاس ها از ۷۹/۰ تا ۸۶/۰ گزارش شده است.

پایایی و روایی: دارد (فارسی)
مقاله بیس: دارد (یک مقاله فارسی و یک مقاله انگلیسی )
نوع فایل: زیپ (word)
تعریف عملیاتی و مفهومی : دارد
تعداد صفحات: ۱۱
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد


پرداخت آنلاین و دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد جنسی زنان روزن و همکاران (FSFI)اولین نفر باشید

نظر شما