پرسشنامه استاندارد سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک (1984)

پرسشنامه استاندارد سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک (1984)

دانلود پرسشنامه استاندارد سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک (۱۹۸۴) Standard questionnaire
پرسشنامه سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک (۱۹۸۴) ساخته شده است. این مقیاس دارای ۲۴ گویه است با یک مقیاس لیکرت هفت درجه ­ای (اصلاً تا کاملا) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۷ است. ، با سؤالاتی مانند: (احساس می کنم برای تحصیل در دانشگاه و انجام تکالیف درسی آنگونه که انتظارش را داشتم، به قدر کافی زرنگ و باهوش نیستم. با توجه به تلاشی که برای درس خواندن می کنم، نتایج مناسبی نمی گیرم.) سازگاری تحصیلی را می­ سنجد.

سازگاری تحصیلی:
سازگاری تحصیلی به معنای پاسخ گویی موفقیت آمیز به تقاضاهای متنوع و مختلف محیط آموزشی است.

روایی و پایایی پرسشنامه سازگاری تحصیلی
روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). روایی پرسشنامه سازگاری تحصیلی توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی پرسشنامه سازگاری تحصیلی از روش آلفای کرونباخ بالای۷۰ صدم به دست آمده است.

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: زیپ
مولفه: دارد
مقاله بیس: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


 


اولین نفر باشید

نظر شما