پرسشنامه استانداردهای حرفه معلمی

پرسشنامه استانداردهای حرفه معلمی

دانلود پرسشنامه استانداردهای حرفه معلمی Standard questionnaire
استانداردهای حرفه معلمی
توضیحات پرسشنامه:
پرسشنامه استانداردهای حرفه معلمی در سال ۲۰۰۰ توسط دانشگاه آیداهو طراحی شده و از پرسشنامه های استاندارد می باشد که ۱۲ گویه در طیف ۵ درجه ای لیکرت دارد. امتیاز دهی و تفسیر نتایج پرسشنامه مشخص می باشد. بعد ندارد. منابع در متن آورده شده است.


 


اولین نفر باشید

نظر شما