پاورپوینت وابستگی های عاطفی و منابع حمایتی سالمندان مراجعه کننده به پارک ها

پاورپوینت وابستگی های عاطفی و منابع حمایتی سالمندان مراجعه کننده به پارک ها

دانلود پاورپوینت وابستگی های عاطفی و منابع حمایتی سالمندان مراجعه کننده به پارک های شهراصفهان در سال 1389

مقدمه
بازنشستگی وسالمندی مرحله ی خاصی از زندگی انسان است. صاحبنظران علوم زیستی و اجتماعی نیز تعاریف خاصی از سالمندی ارائه کرده‌اند است.با کاهش زمان اشتغال و بازنشسته شدن افراد در دهه پنجم یا ششم عمر، سالمندان (حتی زمانی که به لحاظ جسمی و روحی آمادگی اشتغال را دارند) به ناچار کنار گذشته می‌شوند واحساس بیهودگی و بی ارزشی به سراغشان می‌آید. 


اولین نفر باشید

نظر شما