پاورپوینت معرفی و راهنمایی کلی طرح درس «بدیع»

پاورپوینت معرفی و راهنمایی کلی طرح درس «بدیع»

دانلود پاورپوینت معرفی و راهنمایی کلی طرح درس «بدیع»

معرفی و راهنمایی کلی طرح درس «بدیع» و جایگاه آن در میان درس‌های دیگر

هدف کلی این درس:
آشنایی با انواع آرایش‌های لفظی و معنوی کلام ادبی و تشخیص نوع آرایه موجود در آن کلام می‌باشد. در این درس نخست به تعریف بدیع لفظی و معنوی می‌پردازیم و بعد به موضوعات مربوط به آرایش کلام ادبی اعم از تشبیه، سجع، تکرار، تمثیل و … به گونه‌ای که  دانشجویان عزیز بتوانند با یادگیری آنها، مصداق آنها را در متون ادبی بیابند.

فهرست مطالب:
در زبان فارسی شش مصوت وجود دارد
آوانویسی
واک یا واج
هجای قافیه
سجع متوازی
سجع مطرّف.
سجع متوازن
ترصیع
موازنه (یا مماثله)
تضمین المزدوج یا اعنات القرینه
جناس مرکب
جناس مضارع
جناس زاید
جناس مطرّف یا مزید
جناس مذیل
جناس اشتقاق یا اقتضاب
جناس قلب یا مقلوب
قلب بعض
قلب کل
ردالصدر الی العجز
تشبیه
مبالغه (اغراق) و غلو
حماسی
جمع
تفریق
جمع و تفریق
جمع با تقسیم
تجاهل العارف
ارسال المثل یا تمثیل
تجسم
حرف گرایی
روش تناسب
مراعات نظیر
جناس کلمات هم خانواده
جناس پسوند
جناس ریشه
تضاد
تلمیح
ارصاد و تسهیم
براعت استهلال
حسن تخلص
حشو ملیح
صدا معنایی
استثنای منقطع
روش ایهام
ایهام
ایهام تناسب
اسلوب الحکیم
استتباع
تبادر
مدح شبیه ذم
ذم شبیه به مدح
ذوجهیین
ترتیب کلام
لفو نشر
تنسیق الصفات
التفات
مذهب کلامی


 


اولین نفر باشید

نظر شما