پاورپوینت تکنولوژی آهنگری

پاورپوینت تکنولوژی آهنگری

دانلود پاورپوینت تکنولوژی آهنگری

تعریف آهنگری:
آهنگری کار روی فلز به وسیله اعمال نیروهای فشاری موضعی توسط چکش های دستی یا مکانیکی  پرسها یا ماشین های مخصوص اهنگری می باشد.
طبقه بندی فرایندهای اهنگری:
فرایندهای آهنگری می توانند براساس نوع ماشین اعمال کننده نیرو درجه حرارت تغییر شکل یا نوع قالب طبقه بندی شوند.
الف) طبقه بندی براساس ماشین اهنگری
۱- ماشین های با انرژی محدود (چکش ها)
۲- ماشین های با انرژی محدود (پرس های هیدرولیکی)
۳- ماشین های با انرژی محدودپرس های ضربه ای)
ب) طبقه بندی براساس دمای اهنگری
۱- آهنگری داغ      
۲- آهنگری گرم      
۳- آهنگری سرد
طبقه بندی براساس نوع قالب:
۱- آهنگری قالب باز
۲- آهنگری قالب بستهاولین نفر باشید

نظر شما