پاورپوینت بافت فرسوده و تاریخی شهر میانه

پاورپوینت بافت فرسوده و تاریخی شهر میانه

دانلود پاورپوینت بافت فرسوده و تاریخی شهر میانه ppt
موضوع تحقیق:بافت فرسوده و تاریخی شهر میانه

مقدمه
بافتهای تاریخی و قدیمی شهرهای کشور که در اغلب موارد هسته اولیه و اصلی آن شهرها را تشکیل می دهد، از یک طرف جزو میراث فرهنگی و تاریخی آن شهرها محسوب شده و حفظ، بهسازی کالبدی و توانمندسازی عملکردی آنها اجتناب ناپذیر می باشد و از طرف دیگر اغلب این بافتها با گذشت زمان و عدم توجه و نگهداری مناسب، دچار فرسودگی و اضمحلال کالبدی و عملکردی می گردند.
کهنگی و قدمت بافتهای یاد شده از یک سو و بهره کشی شدید و بی علاقگی ساکنان و مالکان به نوسازی منطقه از سوی دیگر، به فرسودگی و فساد کالبدی، کاهش ارزشهای محله ای، افول کیفیت های فرهنگی، بصری، اجتماعی، اقتصادی و …، و حتی ویرانی بسیاری از بافتها، تجهیزات و تأسیسات موجود در این بخش از شهرها انجامیده است که در صورت عدم جلوگیری از آن، به مرگ و انهدام بافتهای یاد شده منجر خواهد گردید. علاوه بر این، وجود این پدیده، فساد کالبدی را به بافتهای مجاور نیز تسری خواهد داد. بافت های تاریخی و سنتی شهرها که می توانند به عنوان توجیه افتخارات گذشته، احراز هویت ملی و مردمی، ارضای احساسات خاطره برانگیز، حفاظت از افتخارات غیرقابل تکرار و …، مورد توجه قرار گیرند، به مکانهای فرسوده ای تبدیل شده اند که افت زندگی اجتماعی، متروک و نیمه متروک شدن بناها، وجود مسکن نامناسب و ناایمن، نامتناسب بودن شبکه های دسترسی، کمبود یا فقدان تأسیسات و تجهیزات شهری و در مجموع، تنزل کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و …، به وضوح مشاهده می گردند.

اهداف تحقیق
1. ارتقاء سطح زندگی در بافت قدیم وفرسوده شهر( کمی و کیفی)
2. افزایش ایمنی دربافت قدیم وفرسوده شهر
3. منطبق کردن بافت قدیم شهربا زندگی شهری امروزی ونیازهای آن در مقیاس بافت وشهر
4. ایجاد پیوستگی میان فضاهای کالبدی وتاریخی- فرهنگی دربافت قدیم
5. توجه به عملکرد اقتصادی بازارو ارتباط آن با بافت قدیم
6. انتقال فعالیت های ناسازگار از بافت فرسوده وکهن شهری

بافت فرسوده شهری
بافت فرسوده شهری به عرصه هایی ازمحدوده قانونی شهرها اطلاق می شود که به دلیل فرسودگی کالبدی، عدم برخورداری مناسب از دسترسی سواره، تأسیسات،خدمات و زیرساخت های شهری آسیب پذیربوده وازارزش مکانی،محیطی و اقتصادی نازلی برخوردارند. این بافت ها به دلیل فقرساکنین و مالکین آن ها امکان نوسازی خودبه خودی را نداشته و نیز سرمایه گذاران انگیزه ای جهت سرمایه گذاری درآن راندارند.

بافت کهن شهرستان میانه
اﻣﺎﻣﺰاده اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ (ع) در ﺷﻬﺮ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺧـﻮد ﺳـﺎﺑﻘﻪای ﺗﺎرﻳﺨﻲ دارد. ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻴﺎﻧﻪ را ﺗﺎ 720 ﺳـﺎلﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
‫اﻳﻦ اﻣﺎﻣﺰاده (ع) در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و دارای اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﺴـﻴﺎری ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻴﺎﻧﻪ اﺳﺖ. و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻓﺮﺳﻮده و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ ﻧﺎزل ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ﻗـﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺧﻮد اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﻣﺮﻣﺖ و ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮ در ﻛﻨﺎر ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎﻣﺰاده و اﻫﻤﻴـﺖ آن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺮﻛـﺰ ﺑﺮﮔـﺰاری ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻧﻘﺶ اﻳﻦ اﻣﺎم زاده را در ﺷﻬﺮ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﭘﺮ رﻧﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

فهرست مطالب
مقدمه
اهداف تحقیق
بافت فرسوده شهری
بافت کهن شهرستان میانه
اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
وضع موجود
نظام حرکت ودسترسی
نظام دانه بندی قطعات
پایان


 


اولین نفر باشید

نظر شما