مقایسه تاثیر دو سیکل عملیات حرارتی همگن سازی و نرماله کردن فولاد اولیه بر سختی و ریز ساختار فولاد دوفازی

مقایسه تاثیر دو سیکل عملیات حرارتی همگن سازی و نرماله کردن فولاد اولیه بر سختی و ریز ساختار فولاد دوفازی

مقایسه تاثیر دو سیکل عملیات حرارتی همگن سازی و نرماله کردن فولاد اولیه بر سختی و ریز ساختار فولاد دو فازی

در این مقاله ی کاربردی با فرمت Pdf مقایسه تاثیر دو سیکل عملیات حرارتی همگن سازی و نرماله کردن فولاد اولیه بر سختی و ریز ساختار فولاد دوفازی مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است
در این پژوهش تاثیر سیکل های آنیل بین بحرانی مستقیم و پیوسته بر روی ریزساختار فولاد دوفازی نوع کم کربن – منگنز دار st-52، پس انجام عملیات حرارتی همگن سازی و نرماله کردن – بر ساختار میکروسکوپی و خواص مکانیکی مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است. با استفاده از عملیات همگن سازی ریزساختار فریت – پرلیتی عاری از باندینگ در فولاد اولیه کربن – منگنز دار به وجود آمد. با عملیات نرماله کردن، ریزساختاری شامل دانه های ریز از فریت و پرلیت به دست آمد. سیکل های دوفازی کردن آنیل مستقیم و پیوسته، در دماهای بین بحرانی مختلف موجب تهیه فولادهای دوفازی با کسر حجمی و مورفولوژی متفاوتی از مارتنزیت شد


 


اولین نفر باشید

نظر شما