مقاله کامل در مورد تربیت بدنی

مقاله کامل در مورد تربیت بدنی

دانلود مقاله کامل در مورد تربیت بدنی Full Physical Education Full Article
مقدمه:
تعریف «تربیت بدنی» به گونه ای که بتوان توافق ها و تفاوت ها و در عین حال مبانی مستقل آن از ورزش وبازی را بیان نمود، نیازمند تفسیروتحلیل است. مسئاله اصلی این است که کلماتی تحت عنوان «تربیت بدنی» به هیچ وجه معرف و مبین کل ماهیت، نتایج و اثرات آن نیست. در واقع تربیت بدنی اولین مفهومی که به ذهن متبادل می کند رشد و پرورش جسمانی- بدون توجه به ویژگی های روانی است. به همین دلیل برای بیان واقعیت و ماهیت موضوع نیازمند تالیف تفسیر گونه هستیم. به عنوان مثال «وست» و «بوچر» معتقدند: تربیت بدنی فرآیندی آموزشی- تربیتی است که هدف آن بهبود بخشیدن به اجرا و رشد انسان از طریق فعالیت های جسمانی است …. تربیت بدنی شامل کسب و پردازش مهارت های حرکتی ، توسعه و نگهداری آمادگی جسمانی برای تندرستی و سلامت، کسب دانش های علمی درباره فعالیت های جسمانی و تمرین و توسعه تصور و ذهنیت مثبت از فعالیت های جسمانی به عنوان وسیله ای برای اجرا و عملکرد انسان است.

فهرست مطالب:
مقدمه
ورزش
موضوع اصول و مبانی تربیت بدنی چیست؟
فلسفه تربیت بدنی
روانشناسی ورزشی
یادگیری حرکتی
رشد و تکامل حرکتی
تربیت بدنی تطبیقی
جامعه شناسی ورزشی
مدیریت ورزشی
حرکات اصلاحی
اهداف در تربیت بدنی
اهداف جسمانی
رشد و تکامل اندامی
کسب سلامت جسمانی
منابع اصول تربیت بدنی
اصول چیست
نحوه عملکرد اصول
تغییرپذیری اصول
تعریف اصول تربیت‌ بدنی


 


اولین نفر باشید

نظر شما