مقاله کاربری فضای تفریحی و باز

مقاله کاربری فضای تفریحی و باز

مقاله کاربری فضای تفریحی و باز
فراغت:
مجموعه‌‌ای از اشتغالهایی است که فرد کاملاً برای استراحت و رضایت خاطر خود و یا برای تفریح یا به منظور توسعه آگاهی‌‌ها و یا فراگیری غیر انتفاعی و مشارکت اجتماعی داوطلبانه بعد از رهایی از الزام‌‌های شغلی، خانوادگی و اجتماعی به آن می‌‌پردازد.  ( جهاد دانشگاهی ، ۱۳۷۹ )
با توجه به مفهوم جامع فراغت انواع فعالیت های فراغتی به ۶ دسته زیر تقسیم میگردد که شامل طبقه بندی عمومی فعالیت فراغتی و تفریحی است . ) گذرا ن فراغت در خانه  ۲ ) فعالیت های اجتماعی  ۳ ) فعالیت های فرهنگی ، آموزشی   ۴ ) فعالیت های ورزشی  ۵  ) فعالیت تفریح وگردش  ۶ ) توریسم و مسافرت ( مهدیزاده ، ۱۳۸۰ )
بخشی از این فعالیت ها در درون شهر و بخشی در بیرون از شهر و قسمتی در درون منزل صورت می گیرد .

فهرست مطالب
مقدمه : ۲
فراغت: ۲
نقش و وظیفه شهرداری در برنامه ریزی و مدیریت فضای فرهنگی و تفریحی : ۳
وظیفه شهرداری در احداث و مدیریت زمینهای بازی : ۳
نقش و وظیفه شهرداری در ساماندهی تفرجگاه های پیرامون شهری : ۳
۱ – فضاهای بازی: ۴
۱ـ۱ـ مشخصات انواع فضاهای بازی : ۵
۲-۱ – طبقه بندی زمینهای بازی : ۶
۳ـ ۱ ـ معیارهای مکان یابی و توزیع فضاهای بازی : ۸
۴ـ۱ـ معیارهای برنامه ریزی فضاهای بازی : ۱۰
۵ـ۱ـ اصول طراحی و مدیریت فضاهای بازی : ۱۱
تفرجگاههای طبیعی پیرامون شهرها: ۱۳
۲ـ ۱ ـ طبقه بندی تفرجگاههای طبیعی : ۱۴
۳ـ۱ ـ اصول کاربری و استفاده از تفرجگاههای طبیعی پیرامون شهری: ۱۶
الگوی چشم انداز فضاهای طبیعی : ۱۸
فضاهای موازنه اکولوژیکی : ۱۹
منابع و ماخذ : ۲۵


 


اولین نفر باشید

نظر شما