مقاله چابکی سازمانی و کارکنان چابک

مقاله چابکی سازمانی و کارکنان چابک

دانلود مقاله چابکی سازمانی و کارکنان چابک
چکیده:
سازمانهای امروزی به منظور بقا و موفقیت به دنبال یافتن راه های جدیدی برای رقابت در بازار هستند. فناوری پیشرفته، محصولات و خدمات با کیفیت، به کارگیری نیروی کار متنوع و درک نیازهای مشتری و بازار از مهم ترین چالش هایی هستند که سازمانها با آن مواجه اند. در برابر چنین چالش هایی توانایی تغییر یکی از ویژگی هایی است که نقش به سزایی در پیشرفت سازمانها ایفا می کند. اصطلاح چابکی سازمانی پارادایم جدیدی به مفهوم توانایی واکنش به هنگام و موفقیت آمیز در برابر تغییرات محیطی است که از سال ۱۹۹۱ در عرصه رقابت بین سازمانها مطرح شده است. در این پژوهش ضمن بررسی مفهوم و ابعاد چابکی سازمانی، برخی از مدل های ایجاد چابکی سازمانی به همراه ویژگی های کارکنان چابک مورد بررسی قرار می گیرد.

کلید واژه: چابکی سازمانی، کارکنان چابک

مقدمه
در فضای کسب و کار غیر قابل پیش بینی و متغیر عصر کنونی، برتری در رقابت هدف اصلی هر سازمانی است. در چنین شرایطی، کوچکترین لغزش گاه میتواند منجر به زوال یک سازمان شود. بر محیط کسب و کار امروزی تغییرات غیرقابل پیش بینی، همیشگی و بی سابقه حاکم است. محصولات و خدماتی که امروز در سازمانها در حد جهانی هستند، فردا به زحمت وجود دارند. در چنین فضایی، برخی سازمانها به سختی به فعالیت خود ادامه میدهند و گاهی شکست میخورند، زیرا قابلیتهای سازمانی آنها پاسخگوی تغییرات محیطی نیست. تغییرات در محیط خارجی، سازمانها را به نشان دادن واکنش و تغییر وادار مینماید. مهندسی مجدد فرایندها، تشکیل تیمهای توسعه محصول، اجرای برنامههای تقویت کارکنان، حرکت به سوی سازمانهای مجازی، افزایش توانایی پاسخگویی موثر به نیازهای مشتریان و تحلیل بازار به منظور پاسخ اثرگذار به تغییرات از جمله فعالیتهایی هستند که در این راستا انجام میگیرند. به منظور رویارویی با تغییرات جدیدی که در دنیای رقابت امروزی رخ میدهند، سازمانها باید به فراتر از سازگاری با تغییرات بیاندیشند و به دنبال بهره گیری از فرصتهای بالقوه باشند.
یکی از پارادایمهایی که به منظور افزایش انعطاف پذیری، سرعت و کیفیت سازمانها مطرح میگردد، چابکی سازمانی ١ است. برخی از نویسندگان مانند گلدمن، ٢ ناگل، ٣پریس ۴ و… مدافع پارادایمی هستند که انطباق پذیری سازمانی را به جای این که در یک زمان یا دورهی خاص تصور کند، تحت عنوان فرایند مداوم و پایدار مد نظر قرار میدهد. چابکی سازمانی به مفهوم قابلیت انطباق پذیری بسیار بالا بدون نیاز به انجام تغییراتاست. در واقع سازمان میتواند ظرفیتی را در ساختار و روشهای عملیاتی خود به وجود آورد که انعطاف پذیری، تغییر و تطبیق با شرایط متغیر را بدون نیاز به انجام یک سری تغییرات دایمی، اجباری و بنیانی ایجاد نماید.

فهرست مطالب
چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
مفهوم چابکی سازمانی
ابعاد چابکی سازمانی
جایگاه و موقعیت چالاک
شناخت بازار
تجهیز به پاسخ سریع
مدلهای چابکی سازمانی
مدل کروکیتو و یوسف
مدل گروه مشاوران آتوز
مدل پیشنهادی چابکی
الف) ارزشهای مشترک
ب) ساختار سازمانی
ج) فرآیندهای عملیاتی محوری
د) فناوری اطلاعات
ه) منابع انسانی
ویژگیهای کارکنان چابک
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
یادداشتها


 


اولین نفر باشید

نظر شما