مقاله مالی سیستم انبار و خرید در شرکت تجهیزات ایمنی راهها

مقاله مالی سیستم انبار و خرید در شرکت تجهیزات ایمنی راهها

دانلود مقاله مالی سیستم انبار و خرید در شرکت تجهیزات ایمنی راهها

مقدمه :
انبارداری یک خدمت اقتصادی است و عبارت از نگهداشتن کالا به منظور عرضه بموقع آن یا گسترش دادن مدت عرضه آن است به نحوی که کالا برای مدتی بیشتر قابل دسترس و مصرف باشد . در اقتصاد هر کشوری انبارها حلقه هایی از زنجیر تولید ، انتقال ، توزیع و مصرف اند و نقش اتصال و واسطه را در انتقال کالا از مناطق تولید به بازارهای مصرف و سپس توزیع محلی بر عهده دارند . بهایی که مصرف کننده برای هر کالایی می پردازد ، برابر مجموع قیمت خرید کالا ،هزینه حمل و نقل ، هزینه انبارداری و سود فروشنده است . هزینه های حمل و نقل و انبارداری اغلب اوقات در مقایسه با قیمت تمام شده کالا ، مبلغ قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص می دهد . بنابراین استفاده از شیوه های صحیح انبارداری موجب کاهش چنین هزینه هایی می شود که در نهایت به تقلیل بهای پرداختی از طرف مصرف کننده خواهد انجامید ، ضمن این که برای مصرف کننده ، انبار نقش عمده خود را از نظر قابلیت کاربرد و سهولت دسترسی به کالا نشان می دهد .

تلاش کارخانه های مختلف مصروف تهیه مواد اولیه و ساخت کالاهای مورد مصرف مردم می شود . بنابراین در هر سازمان صنعتی و تولیدی ، انبارهای مختلفی بر حسب نیازهای آن سازمان همچون : انبار مواد اولیه ، انبار کالاهای نیم ساخته ، انبار ابزارآلات ، انبار قطعات یدکی دستگاهها ، انبار قالبها ، انبار ملزومات ، انبار ضایعات مواد و … وجود دارد .

درصد زیادی از سرمایه اکثر سازمانهای بازرگانی را مواد اولیه ، لوازم و قطعات یدکی ، کالاهای ساخته شده و نیم ساخته و نظایر اینها تشکیل می دهنـد . بدیـهی است کـه بخـش عمده ای از سرمایه در گردش سازمان مصروف تهیه آنها می شود . لذا نگهداری و مراقبت دقیق از آنها و برقراری یک نظام صحیح اطلاعاتی برای کنترل موجودیهای انبار بسیار ضروری است . چه ثروتهایی که در انبارها به سبب فقدان دقت و مراقبت و انبارداری ناصحیح از بین می روند و بنابراین با بهبود وضع انبارداری می توان جلو این زیانها را گرفت و بر میزان سود سازمان افزود . عوامل مختلفی در میزان موجودی و انواع و تعداد انبارهای سازمانهای بازرگانی مؤثرند. از قبیل : روش تولید ، میزان به کارگیری ماشین آلات ، نوع محصول ساخته شده ، بازار مصرف ، نوع مواد اولیه مورد نیاز ، نوسانات ارزی و قیمت در بازارهای جهانی ، وضعیت واحد تولیدی در صحنه صنعت و اقتصاد کشور بلکه در سطح جهانی و بالاخره نظام تدارک و سفارش کالاها در سازمان مربوطه .

در نظام انبارداری و نگهداری کالاها با سه روش سروکار است :

۱- ورود کالاها به انبار ( وارده )

۲-صدور و خروج کالاها از انبار ( صادره )

۳- ذخیره کردن یا موجودی کالاها در انبار .

در مواردی که انبار ، کالاهای نیم ساخته در میان خط تولید را ذخیره و نگهداری می کند ، چون جریان ورود این کالاها و صدور آنها در خارج انبار تعیین و اجرا می شود ، این روشها مشکلتر و پیچیده تر است .

هدف و اهمیت انبارداری صحیح
درصد زیادی از سرمایه اکثر موسسات صنعتی را مواد اولیه ، لوازم ، وسائل یدکی کالای ساخته و نیم ساخته و نظایر آنها تشکیل میدهند که قسمت عمده سرمایه در گردش صرف تهیه اجناس و وسائل مذکور میگردد ، لذا نگهداری و حفاظت دقیق از آنها و برقراری یک سیستم صحیح اطلاعاتی برای موجودی بسیار ضروریست .

ارزش ریالی مجودیهای انبار در صنایع مختلف متفاوت است . جهت در ک اهمیت این موجودیها در واحدهای صنعتی مختلف میتوان از نسبت موجودیهای انبار به کل دارائیها و ارزش ویژه آن صنعت استفاده کرد .

عوامل مختلفی در میزان موجودی انبار واحدهای صنعتی موثر هستند . بطور مثال روش تولید ، دوره تولید ، میزان بکارگیری ماشین آلات ، نوع محصول ساخته شده ، بازار مصرف ، نوع مواد اولیه مورداحتیاج ، نوسانات ارزی و قیمت در بازارهای جهانی ، وضعیت واحد صنعتی در کل صنعت کشور و دنیا ، … و بالاخره سیستم های تدارکاتی و سفارش واحد تولیدی .

ایجاد یک نظام صحیح انبارداری در سازمانها ( به ویژه سازمانهای بازرگانی و صنعتی ) باعث سودآوری و متضمن مزایای زیادی است که در زیر به پاره ای از آنها اشاره می شود .

۱- دریافت ، استقرار ، حفاطت و در دسترس قرار دادن کالاها در انبار به طرز درست و به سرعت و آسانی انجام می پذیرد و نیازهای واحدها بموقع تامین می شود

۲- با نظارت دقیق بر موجودیهای انبار ، از افزایش بیش از اندازه و حد تعیین شده کالاها در انبار جلوگیری می شود و در نتیجه از ضرر و زیانهای ناشی از تغییر قیمتها یا خرابی و فساد کالاها در اثر گذشت زمان جلوگیری می شود .

۳- از سفارشات مضاعف و تکراری که بر اثر بی توجهی به کالاهای سفارش شده قبلی و در بین راهی رخ می دهد ، جلوگیری می شود .

۴- تعیین میزان موجودی کالاها در انبار و میزان مصرف و در نتیجه نوع و مقدار خرید آنها در زمانهای مختلف به نحو صحیح محاسبه و در نتیجه در بودجه خرید صرفه جویی می شود . این امر عملیات حسابداری صنعتی را نیز تسهیل می کند .

۵- اطلاعات مورد نیاز مدیران در زمینه میزان موجودیها و مصارف کالاها در هر زمان به نحو احسن تأمین می شود .

۶- باعث تسهیل عملیات شمارش ، موجودی گیری و صورت برداری عملی از موجودیها ( انبار گردانی ) ، همچنین تعیین ارزش موجودی جنسی در پایان سال که کار پر زحمت و پر خرجی است می گردد .

۷- با خرید به مقدار مقرون به صرفه ، از راکد شدن سرمایه در گردش به سبب نگهداری بیش از حد موجودی جلوگیری و در نتیجه باعث تسریع جریان نقدینگی سازمان می شود .

۸- صدور بموقع قبض انبار سبب تسهیل پرداخت مبلغ کالا به فروشنده و عملیات حسابداری می  شود .

۹- کالاها به میزان واقعی و صحیح بیمه می شوند و از پرداخت هزینه اضافی بیمه برای کالاها جلوگیری می شود .

۱۰- چون میزان موجودیهای انبار معمولا به قیمت تمام شده ارزیابی می شود ، لذا در صورتی بروز خسارات ناشی از آتش سوزی و مواردی که باعث ایجاد خسارت می شود ، خسارات وارده با استناد به آمار موجودیها ، از طرف شرکتهای بیمه به سهولت تعیین می شود و احتیاج به ادعاهای واهی ، غیر حقیقی و تسویه حساب از طریق مصالحه نمی باشد

۱۱ – اموال و دارائیهای سازمان به نحو صحیحی نگهداری و حفاظت می شود و در نتیجه اتلاف و ضایعات و سرقت به حداقل می رسد . به علاوه بدیهی است که با بودن نظم و امکان رسیدگی دقیق بر موجودیها ، از سوء استفاده های احتمالی در انبار جلوگیری می شود  .

فهرست مطالب
پیشگفتار   ۱
فصل اول : کلیات
تاریخچه شرکت   ۲
انبارها   ۳
کدینگ  ۳
نحوه ورود و خروج کالا از انبار   ۳
فرمهای مورد استفاده در انبارهای شرکت تجهیزات ایمنی راهها   ۴
انبارگردانی   ۵
فصل دوم : شناسایی انبار
مقدمه   ۷
هدف و اهمیت انبارداری   ۸
انبار و انواع آن   ۱۰
انبارهای سازمانهای تولیدی و صنعتی   ۱۳
موجودیهای انبار ( انواع انبار )   ۱۵
محل سازمانی و تشکیلات داخل انبار   ۱۹
مشخصات انباردار   ۲۰
اهم وظایف انباردار   ۲۱
رعایت اصول ایمنی و حفاظت در انبار   ۲۲
انبار اسقاط یا انبار لوازم فرسوده   ۲۳
واحد کنترل انبار یا کنترل اقلام   ۲۴
فصل سوم : طبقه بندی کالاها ، کدگذاری و تنظیم کالاها در انبار
طبقه بندی کالاها   ۲۵
محاسن طبقه بندی کالاها   ۲۵
خصوصیات طبقه بندی صحیح   ۲۶
مبانی طبقه بندی کالاها   ۲۶
کدگذاری کالاها   ۲۷
ضرورت و شرایط کدگذاری   ۲۸
خصوصیات یک نظام کدگذاری صحیح   ۲۹
علل استفاده از نظام کدگذاری   ۲۹
روشهای کدگذاری   ۳۲
کدگذاری بر اساس طبقه بندی کالاها   ۳۳
کد میله ای ( خط نما )   ۳۳
استقرار کالاها در انبار   ۳۵
چیدن و استقرار کالاها در انبار   ۳۵
استفاده از حداکثر فضای انبار   ۳۶
وسایل کار در انبار   ۳۸
نظامهای خروج کالا از انبار   ۳۸
روشهای انبارکردن کالا   ۴۰
فصل چهارم : نظام نظارت بر انبار
وسایل و ابزار نظارت بر عملیات انبار   ۴۴
دفاتر انبار   ۴۴
کارت انبار   ۴۴
کاردکس حسابداری   ۴۷
مهمترین کارتهای انبار   ۴۸
طراحی نظام اطلاعاتی برای انبار   ۵۳
نتایج حاصل از استقرار نظام صحیح اطلاعاتی انبار   ۵۴
وظایف اطلاعاتی انباردار   ۵۵
طراحی فرمهای انبار   ۵۵
نمودار حرکت فرمها   ۵۶
تعریف فرم   ۵۷
فرمهای مورد نیاز انبار   ۵۸
گردش عملیات در سیستم تدارکات   ۵۹
دریافت و صدور کالاها   ۶۱
روشهای اجرای کار در انبار   ۶۲
عملیات حسابداری خرید و انبار   ۶۴
روشهای درخواست و دریافت کالا از انبار   ۶۴
روشهای صدور و درخواست خرید و ورود کالا به انبار   ۶۶
روش برگشت کالا به انبار   ۶۷
فصل پنجم : نظام نظارت بر موجودی
استقرار نظام نظارت بر موجودی جنسی در سازمان   ۶۸
هدف و فواید نظارت بر موجودی   ۶۸
اهمیت و فواید نظام نظارت بر موجودی   ۶۹
دسته بندی کالاهای مختلف   ۷۰
ارزش یابی کالاها  ۷۰
هزینه های مربوط به موجودی   ۷۱
نظام موجودی صفر   ۷۵
فصل ششم : شیوه های ریاضی نظارت بر موجودی
شیوه های ریاضی نظارت بر نظام موجودی   ۷۷
عوامل مؤثر در تعیین موجودی   ۸۰
انبارگردانی   ۸۴
فصل هفتم : نحوه انبارگردانی در شرکت تجهیزات ایمنی راهها
مقدمه   ۸۶
انبار   ۸۶
تقسیم انبار   ۸۶
سیستم انبار   ۸۸
فرمهای مورد استفاده در انبار  ۸۸
نحوه ورود جنس به انبار   ۹۰
نحوه خروج جنس از انبار   ۹۰
نحوه نگهداری موجودی حساب کالا در انبار   ۹۰
کدینگ ( شماره کالاهای انبار )   ۹۱
حفاظت فیزیکی از انبار   ۹۲
انبارگردانی   ۹۲
جمع آوری برگه های شمارش   ۹۲
لیستهای مغایرت   ۹۲
نحوه انبارگردانی   ۹۳


 


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما