مقاله علل پیدایش آسیب های اجتماعی و راه های پیش گیری از آن

مقاله علل پیدایش آسیب های اجتماعی و راه های پیش گیری از آن

دانلود مقاله علل پیدایش آسیب های اجتماعی و راه های پیش گیری از آن

پیش گفتار
مطالعه انحرافات و کجروی های اجتماعی و به اصطلاح، آسیب شناسی اجتماعی ‏‏(‏Social‏ ‏Pathology‏) عبارت است از مطالعه و شناخت ریشه بی نظمی های ‏اجتماعی. در واقع، آسیب شناسی اجتماعی مطالعه و ریشه یابی بی نظمی ها، ‏ناهنجاری ها و آسیب هایی نظیر بیکاری، اعتیاد، فقر، خودکشی، طلاق و…، همراه ‏با علل و شیوه های پیش گیری و درمان آن ها و نیز مطالعه شرایط بیمارگونه و ‏نابسامانی اجتماعی است.۱ به عبارت دیگر، مطالعه خاستگاه اختلال ها، بی نظمی ‏ها و نابسامانی های اجتماعی، آسیب شناسی اجتماعی است; زیرا اگر در جامعه ای ‏هنجارها مراعات نشود، کجروی پدید می آید و رفتارها آسیب می بیند. یعنی، ‏آسیب زمانی پدید می آید که از هنجارهای مقبول اجتماعی تخلفی صورت پذیرد. ‏عدم پای بندی به هنجارهای اجتماعی موجب پیدایش آسیب اجتماعی است.‏
از سوی دیگر، اگر رفتاری با انتظارات مشترک اعضای جامعه و یا یک گروه یا ‏سازمان اجتماعی سازگار نباشد و بیشتر افراد آن را ناپسند و یا نادرست قلمداد ‏کنند، کجروی اجتماعی تلقّی می شود. سازمان یا هر جامعه ای از اعضای خود ‏انتظار دارد که از ارزش ها و هنجارهای خود تبعیت کنند. اما طبیعی است که ‏همواره افرادی در جامعه یافت می شوند که از پاره ای از این هنجارها و ارزش ها ‏تبعیت نمی کنند. افرادی که همساز و هماهنگ با ارزش ها و هنجارهای جامعه و یا ‏سازمانی باشند، «همنوا» و یا «سازگار» و اشخاصی که برخلاف هنجارهای ‏اجتماعی رفتار کنند و بدان ها پای بند نباشند، افرادی «ناهمنوا» و «ناسازگار» می ‏باشند. در واقع، کسانی که رفتار انحرافی و نابهنجاری آنان دائمی باشد و زودگذر ‏و گذرا نباشد، کجرو یا منحرف نامیده می شوند. این گونه رفتارها را انحراف ‏اجتماعی یا (‏Social Devianced‏) و یا کجروی اجتماعی گویند.۲‏
حال سؤال این است که چگونه تشخیص دهیم رفتاری از حالت عادی و ـ به اصطلاح ‏ـ نرمال خارج شده و به حالتی غیرنرمال و نابهنجار تبدیل شده است؟ ملاک ها و ‏معیارهایی وجود دارد. با این معیارها و ملاک ها می توان تشخیص داد که رفتاری ‏در یک سازمان، نهاد و یا جامعه ای عادی و مقبول و نرمال است، یا غیر عادی، ‏غیرنرمال و نابهنجار. عمدتاً چهار معیار برای این امر وجود دارد:‏
‏۱٫ ملاک آماری: از جمله ملاک های تشخیص رفتار نابهنجار، روش توزیع فراوانی ‏خصوصیات متوسط است که انحراف از آن، غیر عادی بودن را نشان می دهد. ‏کسانی که بیرون از حد وسط قرار دارند، افراد نابهنجار تلقّی می شوند و رفتار ‏آنان رفتاری غیرنرمال و انحرافی تلقی می شود. برای مثال، از نظر آماری وقتی ‏گفته می شود که لباسی مُد شده، یعنی بیشتر افراد جامعه آن را می پوشند. ‏بنابراین، صفتی که بیشتر افراد جامعه نپذیرند، خارج از هنجار تلقّی شده و غیر ‏طبیعی و نابهنجار تلقّی می شود.‏
‏۲٫ ملاک اجتماعی: انسان موجودی اجتماعی است که باید در قالب الگوهای فرهنگی ‏و اجتماعی زندگی کند. اینکه تا چه حد رفتار فرد با هنجارها، سنّت ها و انتظارات ‏جامعه و یا نهاد و سازمان خاصی مغایرت دارد و جامعه چگونه درباره آن قضاوت ‏می کند، معیار دیگری برای تشخیص رفتار نابهنجار و بهنجار است. یعنی رفتاری ‏که مورد قبول افراد نباشد و مثلا با پوشیدن لباس خاصی از سوی افراد جامعه با ‏عکس العمل آنان مواجه شویم، این گونه رفتارها نابهنجار تلقّی می شود. البته، این ‏معیار هم در همه جوامع امری نسبی است.‏
‏۳٫ ملاک فردی: از جمله ملاک های تشخیص رفتار نابهنجار، میزان و شدت ناراحتی ‏است که فرد احساس می کند. یعنی اگر این رفتار خاص، با ارزش ها و هنجارهای ‏اجتماعی سازمان خاصی مثلا فرهنگیان و یا کل افراد جامعه ناسازگار باشد، یعنی ‏به سازگاری فرد لطمه بزند و با عکس العمل افراد آن جامعه یا آن نهاد مواجه گردد، ‏چنین رفتاری نابهنجار تلقّی می شود.۳‏
‏۴٫ ملاک دینی: علاوه بر این، در یک جامعه دینی و اسلامی، معیار و ملاک دیگری ‏برای تشخیص رفتارهای بهنجار از نابهنجار وجود دارد; چرا که معیارهای مزبور، ‏معیارهایی است که توسط افراد یک جامعه با قطع نظر از نوع اعتقادات، مورد ‏پذیرش واقع می شود; یعنی افراد جامعه در خصوص ارزش یا هنجاری بودن ‏موضوع خاص توافق نموده، در عمل به آن پای بندند و متخلفان را بسته به نوع و ‏اهمیت هنجار، تنبیه می کنند. امّا در یک جامعه دینی و اسلامی معیارهای فوق برای ‏ارزش های اجتماعی است و در آنجا کارایی دارد. معیار تشخیص ارزش ها و ‏هنجارهای دینی به وسیله آموزه های دینی تعیین می شود. ممکن است رفتاری ‏خاص در همان اجتماع هنجار تلقّی نشود و مرتکبان را کسی توبیخ و یا سرزنش ‏نکند ولی در شرایطی خاص ارتکاب چنین عملی در یک جامعه دینی هنجارشکنی ‏تلقّی شود. برای مثال، خوردن و آشامیدن در روزهای عادی و حتی در یک جامعه ‏دینی هنجار شکنی تلقّی نمی شود. ولی اگر همین عمل در جامعه مذکور و در ماه ‏مبارک رمضان و در ملأ عام صورت گیرد، تخطی از هنجارهای دینی تلقّی شده، ‏مجازات سختی هم از نظر دینی و شرعی و هم از نظر اجتماعی در انتظار مرتکب ‏چنین عمل ناپسندی می باشد.‏
بنابراین، معیار دیگر تشخیص رفتارهای نابهنجار و بهنجار در جامعه دینی، ‏تطبیق و سازگاری و یا عدم تطبیق و ناسازگاری با آموزه ها و هنجارهای دینی ‏است. اگر عمل و رفتاری با هنجارها و آموزه های دینی سازگار باشد، عملی بهنجار ‏و اگر ناسازگار باشد، عملی نابهنجار تلقّی می شود.‏
حال سؤال این است که آسیب ها و انحرافات اجتماعی چگونه پدید می آیند و عوامل ‏پیدایش آسیب ها و انحرافات اجتماعی کدامند؟ بررسی و ریشه یابی انحرافات ‏اجتماعی از اهمیّت زیادی برخوردار است. انحرافات و مسائل اجتماعی امنیت ‏اجتماعی را سلب و مانعی برای رشد و توسعه جامعه محسوب می شود. به طور ‏کلی، هر رفتاری که از آدمی سر می زند، متأثر از مجموعه ای از عوامل است که به ‏طور معمول در طول زندگی سر راه وی قرار دارد و وی را به انجام عملی خاص ‏وادار می کند.‏
هر چند بررسی عمیق انحرافات اجتماعی مجال دیگری می طلبد، اما به اجمال، به ‏چند عامل مهم پیدایش انحرافات اجتماعی اشاره می گردد.‏
عوامل به وجودآورنده انحراف و کجروی در جوامع مختلف یکسان نیست و مناطق ‏از نظر نوع جرم، شدت و ضعف، تعداد، و نیز از نظر عوامل متفاوتند. این تفاوت ها ‏را می توان در شهرها، روستاها و حتی در مناطق مختلف و محله های یک شهر ‏مشاهده کرد. در هر جامعه و محیطی سلسله عواملی همچون شرایط جغرافیایی، ‏اقلیمی، وضعیت اجتماعی، اقتصادی، موقعیت خانوادگی، تربیتی، شغلی و طرز فکر ‏و نگرش خاصی حاکم است که هر یک از این ها در حسن رفتار و یا بدرفتاری افراد ‏مؤثر است.‏
شهرنشینی لجام گسیخته، گسترش حاشیه نشینی و فقر، اتلاف منابع و انرژی را ‏به دنبال دارد. حاشیه نشینی در شهرها، با جرم رابطه مستقیم دارد. تنوع و تجمل، ‏اختلاف فاحش طبقات اجتماعی ساکن شهرهای بزرگ، تورّم و گرانی هزینه های ‏زندگی، موجب می شود تا افراد غیر کارآمد که درآمدشان زندگی ایشان را کفاف ‏نمی دهد، برای تأمین نیازهای خود، دست به هر کاری هر چند غیر قانونی بزنند. ‏از دیگر عوامل محیطی جرم، می توان فقر، بیکاری، تورّم و شرایط بد اقتصادی نام ‏برد که بر همه آحاد جامعه، اقشار، گروه ها و نهادها تأثیر گذاشته و آنان را تحت ‏تأثیر قرار می دهد.۴‏
در پیدایش انحرافات اجتماعی و رفتارهای نابهنجار و آسیب زا عوامل متعددی به ‏عنوان عوامل پیدایش و زمینه ساز می تواند مؤثر باشد:‏
عوامل فردی: جنس، سن، وضعیت ظاهری و قیافه، ضعف و قدرت، بیماری، عامل ‏ژنتیک و….‏
عوامل روانی: حساسیت، نفرت، ترس و وحشت، اضطراب، کم هوشی، خیال ‏پردازی، قدرت طلبی، کم رویی، پرخاشگری، حسادت، بیماری های روانی و…‏
عوامل محیطی: اوضاع و شرایط اقلیمی، شهر و روستا، کوچه و خیابان، گرما و ‏سرما و….‏
عوامل اجتماعی: خانواده، طلاق، فقر، فرهنگ، اقتصاد، بی کاری، شغل، رسانه ها، ‏مهاجرت، جمعیت و… .‏
از آنجا که ممکن است در پیدایش هر رفتاری، عوامل فوق و یا حتی عوامل دیگری ‏نیز مؤثر باشد، از این رو، نمی توان به یک باره فرد بزهکار را به عنوان علت العلل ‏در جامعه مقصر شناخت و سایر عوامل را نادیده گرفت.‏
اگر فرد، هر چند برای سرگرمی و تنوع و تفرّج دست به بزهکاری بزند، این کار وی ‏کم کم زمینه ای خواهد بود تا به سمت و سوی بزهکاری سوق یابد. دلیل عمده این ‏کار، چگونگی شروع به انجام عمل بزهکارانه و کشیده شدن فرد به این راه است. ‏افراد بزهکار افرادی هستند که همه زمینه ها و شرایط لازم برای انحراف در آنان ‏وجود دارد. مهم ترین عامل در انحراف افراد و ارتکاب عمل نابهنجار، فردی است که ‏موجب سوق یافتن وی به سمت بزهکاری می شود; چرا که فردی که می خواهد ‏اولین بار دست به بزهکاری بزند، نیازمند فردی است که او را راهنمایی کرده و به ‏این سمت هدایت نماید.‏
دومین عامل، امکانات و شرایطی است که فرد در اختیار دارد و زمینه ارتکاب وی را ‏برای اعمال خلاف اجتماع فراهم می آورد.‏
فقر در خانواده، عدم تأمین نیازهای اساسی خانواده، دوستان ناباب، محیط آلوده ‏و…نیز از عوامل روی آوری فرد به بزهکاری است.‏
در عین حال، به طور مشخص می توان عوامل عمده زیر را به عنوان بسترها و ‏زمینه های پیدایش انحرافات اجتماعی و یا هر رفتار نابهنجار نام برد; عواملی که ‏نقش بسیار تعیین کننده ای در پیدایی هر رفتاری، اعم از بهنجار و یا نابهنجار، ایفا ‏می کنند. در عین حال، مهم ترین عامل یعنی خود فرد نیز نقشی تعیین کننده ای در ‏این زمینه بازی می کنند.‏
اجمالا، علل و عوامل پیدایش آسیب های اجتماعی، به ویژه در میان نوجوانان و ‏جوانان را می توان به سه دسته عمده تقسیم نمود: ۱٫ عوامل معطوف به شخصیت; ‏‏۲٫ عوامل فردی; ۳٫ عوامل اجتماعی.‏

فهرست مطالب
علل پیدایش آسیب های اجتماعی و راه های پیش گیری از آن
پیش گفتار
عوامل شخصیتی
ویژگی های شخصیتی افراد بذهکار و کجرو
عوامل فردی
عوامل اجتماعی
منابع


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما