مقاله طراحی سیستم انبارداری

مقاله طراحی سیستم انبارداری

دانلود مقاله طراحی یک سیستم انبارداری
مقدمه
امروزه با پیشرفت علوم و تکنولوژی امکان تولید انبوه کالا فراهم شده است و این کار برنامه‌ریزی دقیق جهت استفاده به موقع و حداکثر از امکانات را می‌طلبد. تقسیم کار و رشد جمعیت نیاز استفاده از فرآورده‌های دیگران را بوجود آورده است و این خود زمینه پیدایش سازمان‌های معظم گردیده که در این نظام‌های پیچیده فنی ـ اجتماعی، انبار به عنوان واسطه موجبات گردش کالا از ثبات قیمت محصول، تعمیر و نگهداری ماشین‌ها و … نقش مهمی را ایفا نماید بطوریکه نقش آن در تجارت غیر قابل انکار است.
ارزش ریالی موجودی‌های انبار در صنایع مختلف متفاوت است و عوامل مختلفی در میزان نگهداری موجودی انبار واحدهای صنعتی ـ تجاری مؤثرند مثل روش تولید، دوره تولید، میزان بکارگیری ماشین‌آلات، نوع محصول ساخته شده، بازار مصرف، نوع مواد اولیه مورد احتیاج، نوسانات ارزی و قیمت در بازارهای جهانی، وضعیت واحد صنعتی در کل صنعت کشور و جهان و … و بالاخره سیستم‌های تدارکاتی و سفارشات واحدهای تولیدی. اما انبار به دلایل متفاوتی برای مؤسسات و مراکز تجاری ـ صنعتی از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد که اهم آنها عبارتند از:
(۱ ارزش بالای سرمایه در گردش شرکت که به صورت کالا در انبار نگهداری می‌شود (گاهاً تا ۶۰ درصد سرمایه در گردش).
(۲ ارتباط مداوم و تنگاتنگ بخش انبار با بخش‌هایی نظیر تولید یا تعمیر و نگهداری و وقفه در تولید به علت نرسیدن نیازمندی‌ها.
(۳ ارتباط نزدیک انبار با بخش برنامه‌ریزی مواد باید به نحوی باشد که ضربه‌های حاصله در اثر کمبود محصول یا مواد را خنثی نماید و حکم ضربه‌گیر را در سازمان داشته باشد.

طراحی یک سیستم انبارداری
SMOAD روش مناسبی برای تحلیل و طراحی سیستم لجستیک یکپارچه از طریق ایجاد بستر و زیرساخت یکپارچه می باشد. این بستر و زیرساخت دانش و آگاهی های حاصل از تجارب و تحقیقات سازمان را مدیریت می کند. این مجموعه دانش بخش عمد های از آگاهی ها و دانست ههایی است که برای برنامه ریزی، اجرا و کنترل لجستیک (مدیریت لجستیک) ضرورت دارد. در بحث برنام هریزی کلیه موجودی تهای بنیادی لجستیک مورد شناسایی و طبق هبندی قرار گرفته و متعاقباً تعریف روابط کمی و کیفی مابین آنها تعریف می شود. این دانش مبنای طرح معیارها و استانداردها می باشد و این معیارها و استانداردها خود نیز مبنای کنترل فعالیتهای سازمان خواهد بود. اجرای لجستیک نیز بر همین مبنا صورت می گیرد. یعنی برمبنای دانش مورد نظر. در جهت اجرا و پیاد ه سازی عملی SMOAD در این مقاله سیستم مدیریت انبار مورد تحلیل و طراحی واقع می شود و بسته نر مافزاری که بر همین مبنا ساخته شده است، معرفی می گردد

فهرست مطالب
مقدمه: ۱
تعریف انبار: ۲
جایگاه انبار: ۲
اهداف و وظایف انبارها: ۲
انواع انبارها: ۳
انواع موجودی‌های انبارها: ۴
سیستم انبارداری و مزیت‌های آن: ۵
وظایف انباردار: ۶
وظایف رئیس یا متصدی انبار: ۶
انتظارات مدیریت یک مؤسسه از سیستم کنترل انبارها: ۷
طراحی و برنامه‌ریزی تأمین کالا: ۷
طبقه‌بندی. ۹
تعریف طبقه‌بندی و نکات مهم در اجرای آن: ۹
عوامل مؤثر در انتخاب سیستم و شیوه طبقه‌بندی: ۱۰
انواع طبقه‌بندی کردن کالاها: ۱۰
تعریف و فواید کدگذاری: ۱۱
انواع روش‌های کدگذاری: ۱۱
سیستم Mesc: 13
فهرست گروه‌های طبقه‌بندی و کدگذاری کالاها ۱۵
متداول‌ترین فرم‌های مورد استفاده در سیستم اطلاعاتی انبار به شرح زیر می‌باشند: ۱۸
بخش‌های درگیر در سیستم اطلاعاتی انبارها: ۲۰
اهم مراحل سیستم تدارکات مواد و غیره: ۲۲
سیستم اطلاعاتی انبارها و نقش کامپیوتر در آن: ۳۷
روش‌های مختلف انبار کردن کالاها (موجودی‌ها): ۳۷
نکات مهم در چیدن اجناس در انبار: ۳۹
نکات مورد توجه در چیدن و حداکثر بهره‌وری از فضای انبار: ۴۰
اهم اطلاعاتی که در خصوص انتخاب وسایل نقلیه ضروری است به شرخ زیر می‌باشد: ۴۱
بازده اقتصادی در حمل و نقل انبارها: ۴۳
انواع عمده وسائل حمل و نقل انبارها: ۴۴
کنترل انبار: ۴۵
انبارگردانی و شمارش موجودی‌ها دارای مزایایی به شرح زیر می‌باشد: ۴۷
سیستم ارزیابی ادواری موجودی‌ها (Periodic Inventory System): 50
سیستم ارزیابی موجودی‌ها (Perpetual Inventory): 51
مقایسه سه روش ارزیابی موجودی‌ها: ۵۱
مزیت‌ها و معایب روش FIFO: 52
مزایا و معایب LIFO: 52
مزایا و معایب میانگین موزون و متحرک: ۵۳
حفاظت و ایمنی انبارها: ۵۳
(۱) حمل و نقل مواد: ۵۴
(۲) محیط کاری: ۵۴
(۳) آلات و ابزار دستی: ۵۴
(۴) وسایل حفاظت فردی: ۵۵
(۵) سایر موارد: ۵۵
برنامه‌ریزی و کنترل موجودی‌ها ۵۵
مقدمه: ۵۵
مواضع مختلف بخش‌ها و گروه‌های دورن سازمان نسبت به حجم موجودی‌ها: ۵۷
انواع مدل‌های کنترل موجودی: ۶۰
قیمت کل موادی که در این انبار نگهداری می‌شود ۶۱
سیستم‌های مختلف سفارش‌دهی: ۶۹
طراحی فیزیکی انبارها: ۷۱
اهداف بخش خرید: ۷۸
خرید متمرکز و یا غیر متمرکز: ۸۰
منابع اطلاعاتی برون سازمانی تدارکات: ۸۱
فرآیند یا مراحل خرید خارجی: ۸۲
سیاست خرید و اتخاذ قیمت: ۸۲
خصوصیت مذاکره کننده ماهر: ۸۶
عوامل مؤثر بر توان خریدار و فروشنده در مذاکره: ۸۷
قراردادهای خرید و مفاد قراردادها: ۸۹
مفاد قرارداد: ۹۰
مندرجات (P/I): 94
فهرست منابع: ۹۶


 


اولین نفر باشید

نظر شما