مقاله شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

مقاله شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

دانلود مقاله شرکت پست جمهوری اسلامی ایران Post of the Islamic Republic of Iran
فهرست مطالب
قانون تشکیل شرکت پست ۱
مرکز تحقیقات پست ۵
پست مالی ۶
طرح مقدماتی مکانیزاسیون پست مالی ۱۰
جایگاه پست در اقتصاد ایران ۱۲
مقدمه ای بر شناخت پست ۱۳
جایگاه اجتماعی پست ۱۴
بررسی تفصیلی پست بین الملل ایران ۱۸
بررسی ساختار اجتماعی اقتصادی پست ۲۰
بررسی پست موازی ۲۱
شاخص توسعه یافتگی پست ۲۴
پست و توسعه ۲۷
بحران در ساختار کنونی پست ۲۸
مزایا و محدودیتها ۳۸
نتیجه گیری ۴۲


 


اولین نفر باشید

نظر شما