مقاله سیستم های اطلاعاتی پشتیبانی تصمیم

مقاله سیستم های اطلاعاتی پشتیبانی تصمیم

دانلود مقاله مدیریت سیستم های اطلاعاتی پشتیبانی تصمیم
بخشی از متن مقاله
بسیاری از صاحبنظران مدیریت و سازمان تصمیم گیری را جوهر مدیریت دانسته اند و موفقیت و شکست بسیاری از سازمانها را در گرو تصمیم گیری مدیران قلمداد کرده اندبرای مثال هربرت سایمون مدیریت و تصمیم گیری را دو واژه مترادف دانسته و این وظیفه را مهمترین و اصلی ترین وظیفه مدیران تلقی نموده است

ویژگیهایی که یک سیستم پشتیبانی مدیریت اجرایی باید داشته باشد

فهرست مطالب مقاله
مقدمه
پیشینه سیستم های پشتیبانی مدیریت ارشد
تعریف سیستم پشتیبانی مدیریت ارشد
نیازهای اطلاعاتی مدیران ارشد
استفاده کنندگان از Ess
تفاوتESS با EIS
تفاوت ESS با DSS
قابلیتهای ess
هدف ess
مدل یک EIS
تکنولوژی ess
مزایای به کار بستن یک ess
آینده ESS
دلایل عدم استفاده مدیران ارشد ازess
منابع و ماخذ


 


اولین نفر باشید

نظر شما