مقاله روشهای تشخیص لبه در تصاویر

مقاله روشهای تشخیص لبه در تصاویر

دانلود مقاله روشهای تشخیص لبه در تصاویر
ﭼﮑﯿﺪه:
در اﯾﻦ مقاله ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮد در ﺻﻨﻌﺖ ,ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ,ﺷﻬﺮ ﺳﺎزی ,ﮐﺸﺎورزی,ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ,ﻧﺠﻮم و ﻓﻀﺎ,ﻓﻀﺎﻧﻮردی ,ﭘﺰﺷﮑﯽ ,ﻓﻨﺎوری ﻋﻠﻤﯽ ,ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ,ﺳﯿﻨﻤﺎ ,ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ,اﻗﺘﺼﺎد ,زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮا ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد…ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و اﻧﻮاع ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .در اداﻣﻪ, ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ از ﻗﺒﯿﻞ:ﺟﻤﻊ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ,ﺗﻔﺮﯾﻖ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ ,ﻣﮑﻤﻞ ﮔﯿﺮی,ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﺮی از ﺗﺼﻮﯾﺮ,ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ,ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ﺗﺼﻮﯾﺮ,ﻧﻮاری ﺷﺪن,ﺧﻄﻮط ﺟﺎ اﻓﺘﺎده,ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﻗﺖ ﻋﮑﺲ, ارﺗﻘﺂی ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻋﻤﻠﮕﺮ ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻦ. در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ: ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺮﺑﻌﯽ,ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮔﺮد,ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻻﭘﻼس,ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺬر ﮔﻮﺳﯽ,ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺣﺮﮐﺖ دﻫﻨﺪه,ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻟﺒﻪ,ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻟﺒﻪ اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی,ﻓﯿﻠﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪه ﻧﻮر و ﻟﺒﻪ را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻟﺒﻪ,آﺷﮑﺎر ﺳﺎزی ﻟﺒﻪ و وﯾﮋﮔﯽ ﻟﺒﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ روﺷﻬﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻟﺒﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻓﺎزی,ﺿﺮاﯾﺐ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﮔﯿﺒﺮ و اﺗﻮﻣﺎﺗﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﺎﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎز را ﺷﺮح ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ.

مقدمه
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش روز اﻓﺰون روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﯾﺸﮕﺮﻫﺎ و ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ، دورﺑﯿﻦﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻫﻤﻮاره ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﺪاری ﻧﻮﯾﺰ ﺑﻮده و در ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ دارایﻣﺸﮑﻞ ﻣﺤﻮﺷﺪﮔﯽ ﻣﺮزﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی داﺧﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﺮ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت و روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻋﯿﻮب و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ اﺳﺖ ، وﻟﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در ﭼﻬﺎر زﻣﯿﻨﻪی ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮی (Enhancement) ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه (Restoration) ﻓﺸﺮدﮔﯽ و رﻣﺰﮔﺬاری ﺗﺼﻮﯾﺮ Compression and Coding و درک ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦ (Understanding) ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﺎﻣﻞ روشﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺤﻮ ﮐﻨﻨﺪه و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻀﺎد ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ دﯾﺪاری ﺗﺼﺎوﯾﺮ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻧﻤﺎﯾﺶ درﺳﺖ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻘﺼﺪ اﺳﺖ .ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ روشﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻌﻨﯽ وﻣﺤﺘﻮای ﺗﺼﺎوﯾﺮ را درک ﮐﺮد ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ در ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن رﺑﺎﺗﯿﮏ و ﻣﺤﻮر ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .
ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﻫﺮ دو ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻮم ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ

 

فهرست :
مقدمه
فصل اول
کاربردهای پردازش تصویر
کاربرد در صنعت
کاربرد در هواشناسی
کاربرد در شهر سازی
کاربرد در کشاورزی
کاربرد در علوم نظامی و امنیتی
کاربرد در نجوم و فضا نوردی
کار برد در پزشکی
کاربرد در فناوریهای علمی
کاربرد در باستان شناسی
کاربرد در تبلیغات
کاربرد در سینما
کاربرد در اقتصاد
کاربرد در روانشناسی
کاربرد در زمین شناسی
فصل دوم
مراحل پردازش تصویر
مرحله اول (دریافت تصویر ورودی)
مرحله دوم(پیش پردازش تصویر )
مرحله سوم(پردازش تصویر)
مرحله چهارم(آنالیز تصویر)
فصل سوم
انواع پردازش تصویر
Point Process
Area Process
Geometric Process
Frame Process
مقادیر پیکسلها
دقت تصویر
فصل چهارم
عملیات مختلف بر روی تصاویر
جمع دو تصویر
تفریق دو تصویر
مکمل کردن تصویر
میانگیری از تصویر
ترمیم تصویر
نواری شدن
خطوط از جا افتاده
هیستوگرام تصویر
بالا بردن دقت عکس
ارتقآی تصویر و عملگر کانولوشن
افزایش تباین از طریق امتداد اعداد
فصل پنجم
فیلتر کردن تصویر
طراحی فیلتر
طراحی فیلتر میانگین ماتریس مربعی
طراحی فیلتر میانگین با ماتریس گرد
طراحی فیلتر پایین گذر گوسی
طراحی فیلتر لاپلاس
طراحی فیلتر حرکت دهنده
طراحی فیلتر تقویت لبه
طراحی فیلتر لبه افقی و عمودی
طراحی فیلتر افزایش دهنده شدت نور و لبه ها
فصل ششم
تشخیص لبه و مفهوم آن
تعریف لبه
ویژگی لبه
آشکار سازی لبه
فصل هفتم
روشهای تشخیص لبه
تشخیص لبه با استفاده از تکنیک فازی
پردازش تصویر فازی
مجموعه و توابع عضویت فازی
تعریف قوانین مرجع
نتیجه گیری
تشخیص لبه با استفاده از اتوماتای یادگیر سلولی ناهمگام باز
اتوماتای سلولی
اتوماتای یادگیر
اتوماتای یادگیر سلولی
عملکرد اتوماتای یادگیر سلولی
اتوماتای یادگیر سلولی ناهمگام باز
تشخیص لبه با استفاده از اتوماتای یادگیر سلولی ناهمگام باز
آزمایش
نتیجه گیری
تشخیص لبه با استفاده از ضرایب گیبر توسط شبکه عصبی
تقسیم بندی درخت چهارتایی
تشخیص لبه در دامنه تبدیل گیبر
مشخصه های ضریب گیبر
روشهای پیشنهادی توسط شبکه عصبی برای تشخیص لبه
نتیجه گیری
فصل هشتم
استفاده از روش تشخیص لبه برای محاسبه پارامتر سطح در استاندارد PASI
مقدمه
روش پیشنهادی
بررسی دقت روش پیشنهادی
نتیجه گیری
مراجع و منابع
فهرست اشکال
جدول مقایسه انواع تصویر بر اساس تعدا بیت
حاصل جمع دو تصویر
مغز نرمال و بیمار را به همراه حاصل تفریق PET تصویر عکس اسکن
شکل مکمل کردن تصویر
شکل حاصل میانگین گیری از تصاویر
شکل دانه های برنج
نمودار هیستوگرام دانه های برنج
بالا بردن دقت عکس
تصویر ماسک اعمال شده بر روی پیکسلها
مقادیر پیکسل تصویر اصلی
تصویر کشیده شده
شکل پیکسلهای تیز ، پیکسلهای آرام تصویر
نمونه تصویری از فیلتر تیز کننده
فرم استفاده از فیلتر تصویر
نمونه عملیات فیلتر تصویر با فیلتر disk
نمونه عملیات فیلتر تصویر با فیلتر گوسی
نمونه عملیات فیلتر تصویر با فیلترلاپلاس
نمونه عملیات فیلتر تصویر با فیلترحرکت دهنده
نمونه عملیات فیلتر تصویر با فیلتر prewitt
نمونه عملیات فیلتر تصویر با فیلتر sobel
نمونه عملیات فیلتر تصویر با فیلترافزایش دهنده شدت نور ولبه ها
جدول آشکار سازی داده ها در یک بعد
نمودار پردازش تصویر فازی
نمودار توابع عضویت فازی
نمودار ارتباط بین اتوماتای یادگیر و محیط
شکل نزدیکترین همسایگی در اتوماتای یادگیر سلولی
شکل عملکرد اتوماتای یادگیر سلولی
توزیع گوسین
کلیشه فیلتر گاوسی
شکل مقایسه روش کنی با روش اتوماتای یادگیر سلولی ناهمگام باز(تفضلی)
شکل مقایسه روش کنی با روش اتوماتای یادگیر سلولی ناهمگام باز
شکل مقایسه روش کنی با روش اتوماتای یادگیر سلولی ناهمگام باز
مقایسه اپراتور کنی و سوبل با اتوماتای یادگیر سلولی پراکنده بر روی تصویر با نویز
نمایش درخت چهار تایی
جدول ضرایب گیبر در یک بلوک
ارتباط بین الگوها ی لبه و مشخصه یگیبر مربوط به آنها {لبه عمودی” لبه افقی” لبه مورب درجه “لبه مورب درجه }
شکل پلاریته و محل لبه های مختلف عمودی
تشخیص لبه های تصویر توسط ضرایب گیبر
تشخیص لبه های تصویر توسط الگوریتم سوبل
تشخیص لبه های تصویر توسط ضرایب گیبر
تشخیص لبه های تصویر توسط الگوریتم سوبل
نمونه پلاکهای پوستی بیماران
جدول PASA
نمودار فضای رنگی CIELAB
انتخاب ناحیه مورد علاقه
حذف نویز از تصاویر
در فضای رنگی A انتقال مولفه
صاف کردن تصویر با فیلتر گاوسی
محاسبه مشتق تصویر فیلتر شده
تصویر پس از اعمال سرکوب
عملیات آستانه گیری دو گانه
نتیجه اجرای روش پیشنهادی برروی صورت
جدول صحت کار بر روی تصویر بیماران
مقایسه با روشهای دیگر


مقاله روشهای تشخیص لبه در تصاویر با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما