مقاله تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکت ها همراه با فایل اکسل

مقاله تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکت ها همراه با فایل اکسل

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکت ها همراه با فایل اکسل

چکیده
گام نخست در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ، مطالعه ی دقیق صورتها و یادداشتهای پیوست است . تجزیه و تحلیل نسبتها گام بعدی است . کاربرد تجزیه و تحلیل نسبت ها چنان متداول شده که برنامه های کامپیوتر ی برای این منظور نوشته شده است و در اجرای این برنامه ها نسبتها نیز تجزیه و تحلیل می شوند . وام دهندگان و تأمین کنندگان منابع مالی شرکت مانند بانکها و شرکتهای بیمه ،برای ارزیابی قدرت مالی و وضع بدهی های شرکت از این برنامه های کامپیوتری استفاده می کنند،چنانکه سایر سازمانهای وام دهنده نیز برای تعیین وضع مالی خود ، از همین برنامه ها استفاده می کنند.
در کل بعد از تشریح تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی و به اطلاعاتی از وضعیت مالی شرکتها دست پیدا می کنیم .

مقدمه
در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی فرض بر این است که گذشته زمینه ساز آینده می شود و به این ترتیب نتیجه کوشش و تجارب گذشته که در صورت های مالی منعکس می شود ، مبنای بررسی قرار گرفته و نتایج بدست آمده به عنوان راهنمای اخذ تصمیم نسبت به آینده قرار می گیرد که نقطه عطف تجزیه و تحلیل صورتهای مالی که عبارتند از : تراز نامه ، صورت سود و زیان ، صورت سود و زیان جامع ، گردش جریان وجوه نقد ، محاسبه و تفسیر نسبت های مالی است .

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده فارسی ۱
مقدمه ۲
فصل اول(ترازنامه شرکتها) ۳
مقدمه ۴
ترازنامه شرکت نوش مازندران ۵
تراز نامه شرکت پاکسان ۶
تراز نامه شرکت عام شهد ۷
تراز نامه شرکت ایران خودرو ۸
تراز نامه شرکت گلتاش … ۹
فصل دوم (سود و زیان شرکت ها ) ۱۰
مقدمه ۱۱
صورت سود و زیان شرکت نوش مازندران ۱۲
صورت سود و زیان شرکت پاکسان ۱۳
صورت سود و زیان شرکت عام شهد ۱۴
صورت سود و زیان شرکت ایران خودرو ۱۵
صورت سود و زیان شرکت گلتاش ۱۶
فصل سوم (محاسبات نسبت های مالی شرکتها ) ۱۷
مقدمه ۱۸
تجزیه و تحلیل نسبت جاری ۱۹
تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش ۲۰
تجزیه و تحلیل نسبت کالا به سرمایه در گردش ۲۱
تجزیه و تحلیل نسبت نسبت دارایی ها ۲۲
تجزیه و تحلیل نسبت بدهی ۲۳
تجزیه و تحلیل نسبت گردش سرمایه جاری ۲۴
تجزیه و تحلیل نسبت دارایی به حقوق صاحبان سرمایه ۲۵
تجریه و تحلیل نسبت مالکانه  ۲۶
تجزیه و تحلیل نسبت بدهی جاری به حقوق صاحبان سرمایه …۲۷
تجزیه و تحلیل نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه …۲۸
تجزیه و تحلیل نسبت سود ناخالص ۲۹
تجزیه و تحلیل نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سرمایه  .۳۰
تجزیه و تحلیل نسبت سود عملیاتی ..۳۱
تجزیه و تحلیل نسبت سود خالص ..۳۲
فصل چهارم ۳۳
نتیجه گیری ..۳۴
فهرست منابع ..۳۵
چکیده انگلیسی ۳۶
ضمیمه۱ (نسبت ها ۳۷اولین نفر باشید

نظر شما