مقاله بررسی میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دی

مقاله بررسی میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دی

دانلود مقاله بررسی میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دی

مقدمه
ازدواج و تشکیل خانواده یکی از مسائل مهمی است که در زندگی انسانها آثار فراوانی از نظر رشد و ارتقا شخصیت و نیل به کمالات اخلاقی و انسانی و همچنین حفظ بهداشت روانی و افزایش کارائی می تواند داشته باشد . اثرات مطلوب ازدواج منوط به شرایطی است که منجر به رضامندی از زندگی زناشویی و نهایتااز زندگی می شود . شروع و آغاز بودن آدمی روی کره خاکی همراه خانواده بوده است . هر کدام از ادیان الهی صرفنظر از نوع بینش آنها به حهان بدون شک با خانواده همراه بوده است . خانوادخ کانونی است که در تامین ارزشهای اجتماعی چون قدرت ، ثروت ، تقوی و احترام و … برای افراد مؤثر بوده و بهترین وسیله گسترش محبت در میان افراد حامعه است .
خانواده نهادی است که در طی تاریخ و در هر جامعه شکل یا ساخت و کارکرد و کنش معین داشته و اولین و مهمترین کنش آن تامین نیازهای عاطفی اعضاء و ترویج و اشاعه این نیازها از راه ایجاد روابط محبت آمیز و دوستیهای ژرف در میان افراد جامعه است.
از نظر روان شناسی خانواده به عنوان اولین محیط شکل گیری شخصیت انسانها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . در این رابطه آنچه که بیشتر مد نظر روان شناسی است تاثیر روابط والدین بر روی رشد سالم و متعادل عاطفی ، روانی اجتماعی و تحصیلی کودکان و یا رشد ناسالم و ایجاد اختلافات رفتاری و روانی و . . . می باشد. کودک بیشترین تاثیر را از طریق تقلید از والدین و خانواده کسب می کند و بنابر این میتوان گفت پایه های اولیه سلامت و عدم سلامت جامعه در خانواده شکل می گیرد . با تقریب بسیار خوبی پرداختن به خانواده و حل مسائل و مشکلات آن را می توان به عنوان جهت گیری به سوی جامعه ای سالم و توانمند و مقاوم قلمداد نموده و رشد و تعالی جامعه را در بهبود اوضاع خانواده جستجو کرد.

موضوع پژوهش
بررسی و مقایسه میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم شهرستان آبیک در سال ۸۱ .
این تحقیق با ارائه پرسشنامه رضایت زناشویی ENRLCH (ضمائم) انتخاب شده است . که به دو گروه از زنان شاغل و غیر شاغل دیپلم در سال ۸۱ انجام گرفته است تا مقایسه ای گردد بین رضایت مندی زناشویی که به عنوان متغیر وابسته و زنان شاغل و غیر شاغل به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند.
رضایت مندی زناشویی که باعث ثبات و دوام زندگی زناشویی می شوند و به طور مستقیم تاثیر مثبتی بر خانواده داشته و در نتیجه به ایفای درست کنش ها و نقش های خانواده منجر خواهد شد .

اهمیت پژوهش
پیش از هر چیز باید برای سلامت خانواده تلاش کرد چرا که اگر خانواده سالم باشد افراد سالم تحویل اجتماع میدهد و اگر خانواده آشفته و ناسالم باشد ، به افزایش جنایات ، بیماریهای روانی ، الکلسیم ، اعتیاد به مواد مخدر ، فقر اقتصادی و فرهنگی ، جوانان از خود بیگانه و بسیاری ناراحتی های اجتماعی دیگر کمک می نماید. همه ما باید سعی خود را در بهبود و پیشرفت خانواده به کار ببریم تا میزان رضایت مندی زناشویی نیز بالا رفته و مشکلات اجتماعی بهبود یابد.
یکی از مسائل عمده حاضر افزایش سرسام آور طلاق می باشد. بیش از %۶۰ پیوندهای زناشویی در آمریکا به شکست می انجامد . در هر سال حدود ۱ میلیون زن و شوهر از هم جدا شده و متوسط طول ازدواج و زندگی زناشویی در آمریکا ۴/۹ سال است .

اهداف پژوهش
به طور کلی هدف از پژوهش حاضر مقایسه رضایت مندی بین زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم پهرستان آبیک در سال ۸۱ می باشد .
با توجه به این موضوع که پرسشنامه رضایت ENRLCH در مورد دو گروه ذکر شده انجام می گیرد .

فرضیه های تحقیق :
فرض پوچ : میزان رضایت مندی از زندگی زناشویی زنان شاغل دیپلم و زنان غیر شاغل دیپلم هیچ تفاوتی وجود ندارد .

فرض تحقیق :
در میزان رضایت مندی از زندگی زناشویی زنان شاغل دیپلم و زنان غیر شاغل دیپلم رابطه معناداری وجود ندارد .

فهرست مطالب
– مقدمه
– موضوع پژوهش
– بررسی و مقایسه میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم
– اهمیت پژوهش
– اهداف پژوهش
– فرضیه های تحقیق :
– فرض تحقیق :
– تعریف اصطلاحات و مفاهیم :
– متغیرها
– مقدمه :
– رضایت مندی زناشویی
– رضایت مندی زناشویی و خانواده
– سن ازدواج
– همسر یابی
– هدف اصلی ازدواج
– ازدواج و رضامندی زناشویی
– مقاصد ازدواج و تاثیر بر رضایت مندی
– ۲-تکامل
– ۳ – بقای نسل
– ازدواج به عنوان پدیده ای اجتماعی :
– آثار و نتایج ازدواج و رضامندی زناشویی در اسلام
– عوامل مؤثر بر رضامندی و تحکیم روابط زناشویی
– ۱ – ابراز محبت و عشق زوجین نسبت به یکدیگر :
– ۲-احترام به همسر
– ۳ – روابط جنسی
– ۴ – مسائل اقتصادی و اجتماعی :
– ۵ – ارتباط با اقوام :
– ۶-نظام ارزشی و عقیدتی و مذهبی
– ۷ – علائق و طرز تفکر
– ۸ – تحصیلات و طبقه
– عوامل مؤثر در تحکیم روابط زناشویی :
– ازدواج از لحاظ اجتماعی :
– اشتغال زنان :
– یک مشکل در رابطه با شاغل بودن زنان :
– تاثیر رضایت مندی زناشوئی و رضایت از زندگی بر نهاد خانواده :
– درگیریها در حیات زناشوئی :
– عوامل موثر در گسیختن رابطه زناشویی :
– تحقیقات انجام شده در داخل کشور :
– تحقیقات انجام شده در خارج
– نمونه و جامعه تحقیق
– روش نمونه گیری :
– حجم نمونه :
– ویژگی های نمونه :
– ابزار سنجش :
– روش جمع آوری اطلاعات
– جدول
– تجزیه وتحلیل
– فرمول محاسبه انحراف استاندارد
– خلاصه تحقیق
– بحث و نتیجه گیری
– محدودیت ها و مشکلات پژوهش
– پیشنهادات
– در سطح نظری
– در سطح علمی
فهرست منابع


 


اولین نفر باشید

نظر شما