مقاله بررسی اضطراب ریاضی و علل موثر برآن

مقاله بررسی اضطراب ریاضی و علل موثر برآن

دانلود مقاله بررسی اضطراب ریاضی و علل موثر برآن به همراه پرسشنامه
چکیده :
اضطراب در سطح وسیع و اضطراب ریاضی و امتحان در حالت خاص از بیماری هایی  است که دانش آموزان بسیاری را دچار ناراحتی و مشکل میسازد و باعث افت تحصیلی و تضعیف عملکرد آنها می گردد.
تحقیق حاضر را به منظور بررسی عوامل موثر در ایجاد اضطراب ریاضی در بچه های مضطرب ریاضی انجام دادم که در یک مدرسه راهنمایی دخترانه بنام شهدای ارتش ناحیه ۴ یک شهر صورت گرفت و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه های سنجش اضطراب صورت گرفت که عمده دلایل اضطراب ریاضی دربچه ها:
۱- معلمی که با رفتارهایش جوی نامطلوب را بوجود آورده است .
۲-مورد تمسخر قرار گرفتن توسط معلم ریاضی
۳-ترس از نتیجه معلم ریاضی
۴-احترام به شخصیت دانش آموز و پذیرش او به گونه ای که احساس کند موجد قابل احتراممی است که در پایان بعد از پیشنهاد راه حل برای کاهش اضطراب ریاضی آنها و صحبت کردن با معلم در این مورد ارزیابی که به عمل آمد تغییر چشمگیری بوجود آمده بود و نمونه پرسش نامه ای سنجش اضطراب در پایان پژوهش پیوست می باشد.

فهرست
عنوان
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
بیشینه تحقیق
الف: ادبیات تحقیق
ب: مبانی نظری تحقیق
تعریف اضطراب
اضطراب ریاضی چیست
انواع اضطراب
علل اضطراب
نقش معلم در رابطه با سلامت و روان دانش آموز
روش های گردآوری اطلاعات (شواهد ۱)
تجزیه و تحلیل داده ها
ارائه راه حل جدید
روش های گردآوری اطلاعات شواهد ۲
ارزش یابی
نتیجه گیری


 


اولین نفر باشید

نظر شما