مقاله ارائه یک مدل چند هدفه فازی جهت انتخاب تامین کننده برای کاهش اثرات گازهای حمل و نقل وسائط نقلیه

مقاله ارائه یک مدل چند هدفه فازی جهت انتخاب تامین کننده برای کاهش اثرات گازهای حمل و نقل وسائط نقلیه

دانلود مقاله ارائه یک مدل چند هدفه فازی جهت انتخاب تامین کننده برای کاهش اثرات گازهای حمل و نقل وسائط نقلیه
چکیده
ماهیت پروسه ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان یک مسئله تصمیم گیری چند هدفه پیچیده می باشد که بوسیله فاکتور های متعدد تحت تاثیر قرار می گیرد. پروسه ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان متکی بر یک سری از معیارها می باشد که باید در این پروسه مد نظر قرار داده شود. در این تحقیق، مدلی چند هدفه برای مسئله انتخاب تامین کننده برای یک قلم کالا ارائه شده است. در مدل پیشنهادی هزینه کل یکپارچه که شامل هزینه های عرضه کننده و هزینه های خریداران و نیز آلایندگی های محیط زیست که از حمل و نقل وسائط نقلیه صورت می گیرد به عنوان عاملی تاثیر گذار در ارزیابی و انتخاب تامین کننده به صورت کلی در نظر گرفته شده است. اهداف در نظر گرفته شده برای مدل پیشنهادی اهداف شامل کمینه کردن کل هزینه یکپارچه تامین کنندگان (هزینه های کل سفارش دهی و کمبود)، کمینه کردن میزان کالاهای معیوب رد شده که قابل ترمیم و اصلاح می باشد و نیز قابل ترمیم و اصلاح نمی باشد در واقع مینیمم کردن کالا های بی کیفیت تامین کنند گان می باشد، کمینه کردن میزان دریافت کالاها ی با تاخیر(کاهش زمان نحویل) و نیز کمینه کردن میزان آلایندگی محیط که از وسایط نقلیه (شامل هوایی و دریایی و زمینی و ریلی) می باشد.
جهت حل مدل پیشنهادی از سه روش رویکردهای¬فازی Zimmermann، رویکرد فازی جبرانیWerner و از روش های معیار- جامع Lp-metric استفاده شده و این روش ها بر روی مسائل آزمایشی تولید شده با ابعاد مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است و در نهایت این سه روش برروی مسائل تولید شده مورد مقایسه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: انتخاب تامین کننده، بهینه سازی چند هدفه، هزینه های یکپارچه، آلایند گی های محیط زیست، حمل و نقل وسائط نقلیه و رویکرد فازی.

فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
امروزه بسیاری از شرکت ها به این نکته توجه کرده اند که مدیریت موثر زنجیره تامین می تواند به عنوان یکی از ابزارهای بسیار مهم در افزایش کسب مزیت رقابتی مطرح باشد. بنابراین ایجاد روابط مناسب و پایدار میان تامین کننده و خریدار و همچنین موفقیت در مسئله انتخاب تامین کننده می تواند عامل موفقیت برای مدیریت زنجیره تامین باشد.(Melo et al., 2009).
یک زنجیره تامین شامل دو یا جند سازمان است که برای تحویل محصولات یا خدمات به مشتریان نهایی با یکدیگر فعل و انفعال دارند و جریان ها را از عرضه مواد خام تا تحویل محصول نهایی به هم مرتبط می سازند.
مبحث مدیریت زنجبره تامین در دهه گذشته یکی از مباحث جذاب برای محققان و شرکت های بزرگ بوده است. دراین بین افزایش کارایی و اثر بخشی زنجیره های تامین بوسیله مدیریت اطلاعات بشدت گسترش یافته است. هر روزه شرکت های بیشتری با استفاده تکنولوژی اطلاعات سیستم اطلاعات زنجیره تامین را طراحی و اجرا می کنند و از مزایایی متعدد آن بهره مند می شوند.ازطرف دیگر با جهانی شدن رقابت و شدت یافتن آن باعث شده است تا شر کت هایی که تا امروزه به سیستم اطلاعاتی بهای کمتری می دادند نیاز به آن را احساس کنند و به دنبال طراحی و پیاده سازی آن باشند.بنابراین مدیریت زنجیره تامین به عنوان یک عنصر بسیاری حیاتی و تاثیر گذار در استراتژی های سازمان ها است و یکی از مهمترین را ه ها برای ایجاد ارزش به مشتریان است(غضنفری و فتح اله، 1385).
ساختار زنجبره تامین متشکل از تامین کنندگان بالقوه، تولید کنندگان، توذیع کنندگان، خرده فروشان، مشتری و غیره می باشد و تامین کنندگان به عنوان یکی از اعضای با اهمیت زنجیره تامین نقش بسیار اساسی را در دست یابی به اهداف یک زنجیره تامین را ایفا می کند.انتخاب تامین کننده مناسب می تواند سبب افزایش ارزش ایجاد شده در یک زنجیره تامین گرددکه منفعت آن به تمامی اجزاءدخیل در زنجیره تامین خواهد رسید. در نتیجه ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مناسب وپیوند های استراتژیک باآنها جزء انکار ناپذیری از یک زنجیره تامین می باشد که می تواند سبب بهبود عملکرد در بسیاری از موارد شامل : کاستن هزینه ها، بهبود مستمر کیفیت به منظور دستیابی به نرخ عیوب صفر، بهبود قابلیت انعتاف پذیری به منظور ارضای نیاز های مشتریان نهایی، کاهش زمان تاخیر در مراحل مختلف زنجیره تامین و غیره می شود(تیموری و احمدی، 1388).
مسئله انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین، یک مسئله جدید نیست و ادبیات و تاریخچه آن غنی است و مطالعلات زیادی در این زمینه صورت گرفته است که معیار ها و روش های ابداعی و تلفیقی بسیاری را جهت حل مسئله حائز اهمیت انتخاب تامین کننده شامل می شود. اولین مقالات در این زمینه ، در اوایل دهه 1950 در زمانی که کاربرد های برنامه ریزی خطی و محاسبات علمی در اول راه خود قرار داشت منتشر شد (Assaoui et al., 2007).
در حوزه مدیریت زنجیره تامین تصصمیم گیری در مورد انتخاب تامین کننده یک نقش اساسی بازی می کند. از زمانی که بسیاری از شرکت ها یک طراحی و اجرای خوب را برای سیستم زنجیره تامین ابزاری مهم می دانند در این شرایط ساختن روابط نزدیک و طولانی بین خریداران و تامین کنندگان یک فاکتور موفقعیت آمیز مهم جهت برقراری سیستم مدیریت زنجیره تامین می باشد. بنابراین مسئله انتخاب و ارزیابی مستمر تامین کنندگان موضوع بسیار مهم جهت اجرای یک سیستم زنجیره تامین می باشد که ضرورت دارد از ابعاد مختلف به این موضوع پرداخته شود و در نهایت روش مناسبی اتخاذ شود تا کلیه ابعاد مهم را پوشش دهد تا بهترین انتخاب تامین کنندگان صورت گیرد تا اهداف کمی و کیفی شرکت ها به بهترین نحو برآورده شده و از این طریق بقا و پایداری شرکت ها تضمین شود.
در این پژوهش، بعد از تعریف مفاهیم، پارامتر ها، متغیرهای تصمیم مدل و ارائه مدل چند هدفه فازی با استفاده از رویکرد فازیzimmermann ورویکرد فازی جبرانی نیز روش¬های معیار- جامع یا LP-metric مدل را حل می کنیم تا تصمیم گیری برای تعیین میزان سفارش از هر یک از اولویت های خرید مورد استفاده قرار گرفته است.

1-2-بیان مسئله تحقیق
انتخاب تامین کننده مناسب یکی از مهمترین چالش های مدیران سازمان ها می باشد، چرا که تصمیمات نادرست نه فقط خریدار بلکه کل زنجیره تامین را متاثر می سازد. بنابرین اهمیت دادن به این مساله با استفاده از استراتژیهای جدید یک زنجیره تامین را دو چندان می کند چرا که این استراتژ یهای جدید برای ساخت یا خرید تامین کنندگان نقش کلیدی را ایفا می کند که انتخاب تامین کننده یکی از اجزای حیاتی این استراتژی¬هاست(Ghodsypour et al., 2010).
انتخاب تامین کننده همواره وظیفه ای مشکل برای تصمیم گیرندگان می¬باشد، چرا که موقعیت¬های انتخاب تامین کننده در محیط نامطمئن و مبهم صورت می گیرد(Guneri and Seker., 2008). بنابراین برای تصمیم¬گیری در چنین محیط¬هایی می¬بایست دقت زیادی صورت گیرد و نیازمند روش¬های قاعده مند و منطبق با واقعیت برای تصمیم¬گیری هستیم.
مدیریت زنجیره تامین فرایند برنامه¬ریزی، اجرا و کنترل عملیات زنجیره تامین با روش های کارا می باشد. انتخاب تامین کننده و میزان بهینه سفارش از مهم ترین گام های هماهنگ شدن در زنجیره تامین می باشد. گزینش و انتخاب با دقت تامین کننده، در واقع گزینش شرکای بالقوه می باشد که می توانند سازمان را در دستیابی اهدافش همراه کنند.
با توجه به این که گفتیم انتخاب تامین کننده یک مساله مشکل برای تصمیم گیرندگان می باشد به این خاطر که انتخاب تامین کننده یک مساله تصمیم گیری چند معیاره می-باشد که در آن هر معیار دارای اهمیت نسبی متفاوتی است ونیز در عمل در انتخاب تامین کننده تصمیم گیرندگان اطلاعات کامل و دقیقی در مورد معیارها ندارند پس برای انتخاب تامین کننده نیازمند ابزاری است که بتواند این مهم را با توجه به چند معیار انجام دهد. تصمیم گیری چند معیاره از مهم ترین و پرکاربرد ترین ابزارها برای مسائلی است که شامل چند معیار می باشند. علاوه بر انتخاب تامین کننده مناسب، از روش های تئوری تصمیم گیری می توان برای ارزیابی روابط خریدار و تامین کننده نیز استفاده کرد.
بعد از انتخاب تامین کننده و تعیین اوزان اهداف برای ارزیابی و تخصیص مقدار سفارش هر یک از تامین کنندگان با توجه به محدودیت ها را می توان در قالب یک مدل تحقیق در عملیات درآورد تا برای سازمان میزان بهینه سفارش را مشخص کند. یکی از روش های تحقیق در عملیات که کارایی زیادی می تواند داشته باشد، تصمیم گیری چند هدفه فازی می باشد که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است که شامل چهار اهداف که در زیر اشاره شده است.
بسیاری از محققان موضوع انتخاب تامین¬کننده را از منظر پایداری محیط زیست و زنجیره تامین سبز مورد کنکاش قرارداده¬اند. اما تحقیقات بسیار کمی درمورد اثرات حمل ونقل وسایط نقلیه و شرایط جوی و پیامدهای آن را بر عملیات و چرخه سازمان مورد مطالعه قرار¬داده¬اند(2007lash and vlington., ).
با توجه به اینکه وسائط نقلیه مانند خودروها ،قطارها٬ کشتی ها وهواپیماها در آلودگی هوانقش مهمی دارند که بیشترین آلودگی٬ ناشی از خودروهاست به این صورت که کارکرد موتور های وسائط نقلیه به شکل های مختلف به اسید تبدیل شده و همراه قطرات باران و برف به سطح زمین می رسند که این آلودگی بیشترین سهم را در صنعت حمل و نقل به خود اختصاص داده است لذا در این مطالعه، ما به دنبال ارائه ی یک مدلی در جهت بهبود و کاهش اثرات حمل و نقل وسایط نقلیه در یک محیط پرآشوب هستیم.
4 هدفی که در بالا اشاره شد شامل این اهداف می با شد:
1. تابع هدف اول مربوط به هزینه هاست که سبب کاهش هزینه های کل سفارش دهی و هزینه کمبود می باشد در واقع کل هزینه های یکپارچه تامین کننده و خریدار می باشد
2.تابع هدف دوم مربوط به مساله کیفیت کالا را در نظر گرفتم که منجر به کاهش درصدی از کل اقلام رگشتی شرکت که مریوط به تامین کننده که قابل ترمیم و اصلاح می باشدو نیز که قابل ترمیم و اصلاح نمی باشدشامل می شود.
3. تابع هدف سوم سبب کاهش زمان تحویل کالا می گردد.
4. تابع هدف چهارم نیز، اثر گازهای حمل و نقل وسایط نقلیه که باعث آلودگی محیط زیست می شود را کاهش دادکه شامل چهار نوع وسائط نقلیه جاده ایی، ریلی، دریایی و هوایی می باشد.

1-3- تحقیقات انجام شده
انتخاب و حفظ روابط نزدیک با تامین کنندگان اندک و قابل اعتماد مهم ترین تصمیم می باشد که این امر می¬تواند، هزینه های خرید محصول را در عین حفظ کیفیت عالی آن و خدمات پس از فروش مناسب و نیز زمان تحویل را کاهش دهد. قدسی¬پور و اوبرین یک مدل چند هدفه فازی را که جهت کاهش هزینه و افزایش کیفیت و نیز افزایش سطح خدمت رسانی را ارائه نمودند که این پژوهش هم روی آلایندگی¬های محیط زیست و نیز هزینه های کمبود را در نظر گرفته¬است(Ghodsypour and O’Brien., 1998).
اتاخان و فواد یک مدل برنامه ریزی چند هدفه فازی وزن دار که شامل سه هدف هزینه ،کیفیت و تحویل به موقع را راارائه نمودند که تابع هدف هزینه را بدون هزینه کمبود در نظر گرفته شده است که این پژوهش علاوه بر کل هزینه ، هزینه کمبود را نیز در نظر گرفته است(Atakhan and fuat., 2010).
شانکی و کرشناندو با استفاده از AHP فازی و برنامه ریزی چند هدفه فازی مدلی را برای کاهش کربن توسعه دادند که این پژوهش هم روی آلایندگی های محیط زیست که از حمل و نقل وسائط نقلیه ایجاد می شود و نیز هزینه کمبود را در نظر گرفته است(krishnendu shaw and ravi ., 2012).
لی و کاسلینگام مدلی بر اساس برنامه ریزی عدد صحیح برای انتخاب تامین کنندگان معرفی نمودند. در این مدل، هدف حداقل کردن هزینه های تامین که شامل هزینه های خرید و حمل ونقل بود، انتخاب گردید و بر اساس این دو هدف تامین کنندگان انتخاب گردیدند(Lee and Kaslingam., 1996).
انتخاب تامین کننده و تعیین میزان بهینه سفارش یکی از اجزای مهم تولید و مدیریت لجستیک برای بسیاری از شرکت ها می باشد(Geringer., 1998). اگر فرایند ها به درستی انتخاب شود، کیفیت بالا و روابط پایدار بلند مدت دست یافتنی تر خواهند بود. چگونگی رابطه با محیط و استراتژی رابطه با دیگر شرکت ها با یکدیگر ارتباط دارند(Aissaoui et al., 2007). همچنین انتخاب اشتباه یک تامین کننده می تواند موجب واژگونی موقعیت مالی و عملیاتی یک شرکت شود و از طرف دیگر انتخاب صحیح تامین کننده یا تعیین مقدار بهینه سفارش می تواند موجب کاهش هزینه های خرید، بهبود رقابت پذیری در بازار و ارتقا رضایت مندی مصرف کننده نهایی شود. میزان بهینه سفارش در برنامه ریزی تولید نقش بسیار مهمی می تواند داشته باشد؛ گرچه خود نیز از برنامه ریزی تولید تاثیر می پذیرد(Garfami., 2006).
استوارت و مک کاتچن با ترکیب نمودن تحقیقات گسترده پیشین، مدلی از عوامل مهمی که در معرفی تامین کننده موثر است را ایجاد نمودند(Stuart and McCutcheon., 2000). کراونز و همکارانش از تکنیک ارزیابی متوازن برای ایجاد رویکردی در ارزیابی تامین کنندگان که شامل ارزیابی عملکرد و دستیابی به اهداف بود، استفاده کردند (Cravens and Piercy. 2000).
در تمامی تحقیقات گذشته، تنها در جهت کاهش هزینه های زنجیره تامین و ارزیابی عملکرد آن پژوهش هایی صورت گرفته است و در مورد کاهش اثرات مخرب زنجیره تامین بر محیط زیست زنجیره تامین ، و همچنین هزینه کمبود در مدل چند هدفه فازی بحثی صورت نگرفته است. لذا در این تحقیق به دنبال پر نمودن این گپ و ارائه راهکارهای مناسب هستیم.
پاکسوی و دیگران (2011) با یک برنامه ریزی خطی جدید، به بهینه سازی زنجیره تامین یک شرکت توزیع روغن های گیاهی پرداختند. آنها در این تحقیق تنها هزینه کمبود و حمل و نقل را در نظر گرفته بودند و در رابطه با آلاینده های محیطی، در تحقیقشان چیزی بیان نشده بود. زو و ژای (2010) جریان مواد در یک زنجیره تامین دو سطحی با رویکرد فازی را مورد مطالعه قرار دادند و تنها هزینه کمبود و حمل و نقل را مورد محاسبه قرار دادند و هزینه آلایندگی را مورد بحث قرار ندادند. زنگ و دیگران (2010) تنها به بررسی تاثیر تولید پاک بر عملکرد سازمانی پرداختند. آنها در این مطالعه پی بردند که تولید پاک با هزینه های بالا تاثیر بسیار زیادی بر عملکرد مالی و غیر مالی سازمانها دارد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله تحقیق 4
1-3- تحقیقات انجام شده 6
1-4- مفروضات تحقیق 7
1-5- اهداف تحقیق 8
1-6- جنبه نوآوری تحقیق . 8
1-7- مفروضات تحقیق 9
1-8- روش تحقیق 9
فصل دوم: مفاهیم و مروری بر ادبیات
2-1- مقدمه 11
2-2- مدیریت زنجیره تامین 11
2-3- روند شکل گیری مدیریت زنجیره تامین 14
2-4- مفهوم زنجیره تامین و عناصر تشکیل دهنده آن 16
2-5- مزایای مدیریت زنجیره تامین 18
2-6- عناصر اصلی زنجیره تامین . 19
2-7- فرآیند های اصلی مدیریت زنجیره تامین 20
2-8- نقش اطلاعات در زنجیره تامین . 21
2-9- اثر شلاق چرمی و نقش اطلاعات در آن 22
2-10- سطوح تصمیم گیری در یک زنجیره تامین . 24
2-11- خرید در زنجیره تامین . 25
2-12- بررسی اهمیت و نقش خرید و مدیریت منبع یابی در شرکت های امروزی . 26
2-13- نقش و اهمیت خرید در شرکت های امروزی . 28
2-14- مدیریت زنجیره تامین 32
2-15- انتخاب تامین کننده 33
2-16- ارزیابی و انتخاب تامین کننده . 36
2-17- پیشینه تحقیق . 39
فصل سوم: بیان مسئله و مدل پیشنهادی
3-1- مقدمه 44
3-2- تشریح مسئله و مدل پیشنهادی 44
3-2-1- فرضیات 45
الف- اندیس ها 47
ب- پارامتر ها . 46
ج- متغیر های تصمیم 47
3-2-4- توابع هدف و محدودیت ها 47
3-2-2-1- کمینه کردن هزینه ها با در نظر گرفتن هزینه های یکپارچه . 48
3-2-2-2- کمینه کردن درصد کیفیت کالا های معیوب رد شده با در نظر گرفتن قابل تر میم و اصلاح شدن و غیر قابل ترمیم و اصلاح شدن 52
3-2-2-3- کمینه کردن زمان تحویل 53
3-2-2-4- کمینه کردن میزان آلایند گی محیط ناشی از حمل و نقل وسائط نقلیه (شامل هوایی، در یایی، زمینی و ریلی) 53
3-2-2-5- محدودیت تقاضا 56
3-2-2-6- محدودیت ظرفیت تولید 56
3-2-2-7- محدودیت فضای انبار 57
3-2-2-8- محدودیت حمل و نقل وسائط نقلیه 57
3-2-2-9- محدودیت کاهش آلودگی های وسائط نقلیه هوایی بر محصولات 58
3-2-2-10- محدودیت کاهش آلودگی های وسائط نقلیه دریایی بر محصولات 59
3-2-2-11- محدودیت کاهش آلودگی های وسائط نقلیه زمینی بر محصولات 59
3-2-2-12- محدودیت کاهش آلودگی های وسائط نقلیه ریلی بر 60
3-2-2-13- محدودیت بودجه 60
فصل چهارم: روش های حل پیشنهادی و تجزیه و تحلیل نتایج
4-1- مقدمه 65
4-2- روش های حل پیشنهادی 65
4-2-1- رویکرد فازی Zimmermann 65
4-2-1-1- تعیین تابع عضویت فازی 66
4-2-1-2- مدل برنامه ریزی فازی 68
4-2-2- رویکرد فازی جبرانی . 69
4-2-2-1- عملگر یکپارچه فازی جبرانی . 69
4-2-2- 2- یک رویکرد فازی جبرانی جهت مسئله انتخاب تامین کننده چند هدفه . 71
4-2-3- یکپارچگی توابع هدف با روش معیار-جامع Lp-metric 72
4-3- تجزیه و تحلیل نتایج 74
4-3-1- مقدمه 75
4-3-2- حل مثال عددی با رویکرد های برنامه ریزی ریاضی و فازی 75
4-3-3- حل مدل ارائه شده با استفاده از رویکرد فازی Zimmermann 79
4-3-4- حل مدل ارائه شده با استفاده از رویکرد فازی جبرانی 84
4-3-5- حل مدل ارائه شده با استفاده از روش معیار-جامع LP-metric 87
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات آتی
5-1- نتیجه گیری 91
5-2- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی 92
منابع 93
چکیده لاتین 98

فهرست شکل ها
شکل (2-1): زنجیره تامین یک شرکت تولیدی 13
شکل (2-2): انواع جریان در زنجیره تامین 17
شکل (2-3): فرآیند های اصلی خرید 20
شکل (2-4): نحوه سفارشات در حلقه های یک زنجیره تامین 23
شکل (2-5): معیار های اجرایی مدیریت اندازه گیری عملکرد تامین کنندگان 27
شکل (2-6): رویکرد زنجیره های تامین فشاری-کششی و مرز آن 31
شکل (3-1): سطوح موجودی برای تامین کننده و خریدار و رفتار سیستم در طول زمان 49
شکل (3-2): سطوح موجودی برای تامین کننده با وجود کمبود 51
شکل (3-3): روش های حمل و نقل کالا ها 54
شکل (4-1): تابع عضویت خطی برای توابع هدف از نوع منفی 67
شکل (4-2): تابع عضویت خطی برای توابع هدف از نوع مثبت 68
شکل (4-3): تابع عضویت خطی برای تابع هدف هزینه کل یکپارچه 80
شکل (4-4) : تابع عضویت خطی برای هدف درصدی از کل اقلام برگشتی شرکت که مربوط به تامین کننده که قابل ترمیم و اصلاح می باشدو نمی باشد 81
شکل (4-5): تابع عضویت خطی برای تابع هدف زمان تحویل 81
شکل (4-6): تابع عضویت خطی برای هدف منیمم سازی میزان آلایندگی محیط که از وسایط نقلیه (شامل هوایی و دریایی و زمینی و ریلی) 82

فهرست جداول
جدول (3-1): ویژگی های مهم روش های مختلف حمل و نقل 55
جدول (4-1): سطوح مقادیر هریک از تامین کنندگان برای بدست آوردن هزینه های یکپارچه 76
جدول (4-2): مقادیر پارامتر های مدل 77
جدول (4-3): مقادیر حد بالا و پایین برای هر هدف 79
جدول (4-4): نتایج حاصل از حل مدل با استفاده از رویکرد فازی Zimmermann 83
جدول (4-5): نتایج حاصل از حل مدل با استفاده از رویکرد فازی رویکرد فازی جبرانی 85
جدول (4-6): نتایج حاصل از حل مدل با استفاده از رویکرد فازی Lp-metric 88
جدول (4-7): مقایسه نتایج حاصل از حل مدل با استفاده از روش های رویکرد فازی Zimmermann ، رویکرد فازی جبرانی werner وروش معیار-جامع Lp-metric 89


 


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما